Binnen de verzekeringsbedrijfstak bestaan al heel wat codes, maar niet één heeft de reikwijdte van de Gedragscode Verzekeraars. In deze code voor maatschappelijk ondernemen staat een aantal gedragsregels op het gebied van betrouwbaarheid, solidariteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie, en is daarom van groot belang voor de verzekeringsbedrijfstak. -Het is geen luxeprobleem dat deze code is ontwikkeld”, benadrukte Verbondsvoorzitter Paul van de Geijn tijdens de themamiddagen. -Of zoals sommige maatschappijen zullen denken: -Wat daarin staat deden we al’. Dat is het zeker niet. Wij verbinden de code aan het lidmaatschap van het Verbond omdat het Verbond, midden in de samenleving staande, in binnen- en buitenland ziet wat er gebeurt en wat er fout kan gaan wanneer er geen normen en waarden zijn waaraan we beloven ons te houden. Wie had gedacht dat het eervolle beroep van accountant bijvoorbeeld zo in de schijnwerpers kwam? Niet alleen in Nederland rond onderzoekingen, maar nu ook in Amerika bij het grootste faillissement, Enron. Wie had gedacht dat eerbare leidingen van HBO-scholen toch massaal hebben meegedaan aan een vorm van fraude teneinde financiering te krijgen? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is juist de laatste tijd dat de integriteit en de transparantie op het spel staan en de reputatie van eervolle beroepsgroepen aantast.”

Basiscode
Juist daarom is de Gedragscode Verzekeraars ontwikkeld: om de reputatie van de verzekeringsbedrijfstak hoog te houden. De overkoepelende code herbergt in feite de voorwaarden en gedragsregels waaraan verzekeraars zich moeten houden. Tijdens de themamiddag werd benadrukt dat de code in feite een -basiscode’ is, maar dat een verzekeraar vrij is daar bovenop nog veel meer te doen op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Tevens werd ingegaan op de vraag hoe de code moet worden geïmplementeerd. Volgens Nouwen moet het niet een formaliteit worden, die het Verbond aan zijn leden oplegt en waarvan alleen de directie op de hoogte is, maar de code moet bij alle medewerkers gaan -leven’. Het gaat immers om houding, gedrag, reputatie, integriteit en transparantie. Binnen alle maatschappijen moet daarom worden gewerkt aan het bewustzijn dat verzekeraars midden in de samenleving staan en dat de bedrijfstak kwetsbaar kan zijn. Verder werd ingegaan op de sancties die worden getroffen als verzekeraars niet volgens de gedragscode werken. Verbondsvoorzitter Van de Geijn was daarin stellig. -Wij vinden dat iedereen deze code moet onderschrijven omdat hij of zij anders geen lid van het Verbond kan blijven.” Het Verbond zal, als de concepttekst van de code in juni door de Algemene Ledenvergadering wordt aangenomen, daarom een onafhankelijke Toetsingscommissie instellen die toeziet op de naleving van de code.