Steeds meer bedrijven beseffen dat het niet alleen belangrijk is dat je een positief resultaat behaalt. Het gaat er vooral om dat je als bedrijf toekomstbestendig bent én onderneemt met oog en respect voor mens, milieu en maatschappij. Anders gezegd: het gaat steeds meer om langetermijnwaardecreatie. De aandacht daarvoor is vooral bij familiebedrijven al van nature aanwezig. Maar hoe rapporteer je daarover?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (zie kaders) is van toepassing op grote bedrijven, die meer over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Ook het mkb gaat te maken krijgen met deze richtlijn, in vereenvoudigde vorm. Dit betekent dat van mkb-ondernemers wordt verwacht dat ze in de komende jaren stappen zetten op het gebied van (verdere) verduurzaming en de rapportage over niet-financiële doelstellingen. Dat is mede nodig, omdat klanten strengere eisen kunnen en zullen gaan stellen op het gebied van duurzaamheid. Wanneer je als mkb-ondernemer niet voldoet aan het door hen gewenste profiel, kan jouw klant zaken gaan doen met een concurrent, die anders omgaat met bijvoorbeeld personeel, energie, transportbewegingen, verpakkingsmaterialen en afvalverwerking. Kijk bijvoorbeeld naar overheidsbedrijven, die steeds kritischer worden op de schoonmaakdiensten die ze aanbesteden. Anders gezegd: door hier op tijd op voor te sorteren, verklein je de kans dat je als ondernemer op een gegeven moment buitenspel wordt gezet. Zowel door je afnemers als door je toeleverancier(s). Wees er als mkb-ondernemer dus op bedacht dat grote bedrijven jouw bedrijf nadrukkelijker gaan screenen op je duurzame karakter en aspiraties.

Langetermijnwaardecreatie

Langetermijnwaardecreatie kent een vrij formele definitie: ‘Het gezamenlijke resultaat van het gedrag en de acties van alle actoren binnen en buiten de onderneming, gericht op gedeelde en duurzame financiële en niet-financiële waardecreatie voor al haar interne en externe stakeholders. Een onderneming die kiest voor langetermijnwaardecreatie besteedt aandacht aan het belang van milieu, medewerkers en maatschappij, naast het belang van aandeelhouders. Beursgenoteerde bedrijven zijn wettelijk verplicht om periodiek te rapporteren over niet-financiële aspecten in hun bedrijfsvoering. Maar ook voor een mkb-onderneming is waardecreatie op de lange termijn interessant

Aanpak verslaggeving

Ons advies aan het mkb is: wacht niet te lang met het verzamelen van data over de niet-financiële aspecten binnen je bedrijfsvoering. Zorg ervoor dat je daar jaarlijks zorgvuldig en transparant over rapporteert. Wacht ook niet te lang met het publiceren van betrouwbare niet-financiële sector informatie die relevant is voor jouw sector. Je bewijst daarmee ook je collega-ondernemers een dienst.

Voorbeelden

Een toelichting op drie sectoren:

• Transportsector
Een belangrijk thema in de transportsector is het energieverbruik. Daarbij speelt de reductie van fossiele brandstoffen een belangrijke rol, evenals manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen en investeren in elektrisch rijden. Ook het in beeld brengen (en terugdringen) van bijvoorbeeld personeelsverzuim en -verloop dragen in de transportsector bij aan een duurzamere bedrijfsvoering.

• Tuinbouwsector
In de tuinbouwsector is vooral het energieverbruik (gas en elektra) voor het verlichten en verwarmen van de kassen een duurzaam thema. Daarnaast kun je in deze sector denken aan CO2-reductie en het terugdringen van het watergebruik . Ook het verlagen van transportkosten is een belangrijk onderwerp.

• Bouwsector
In de bouwsector is de stikstofuitstoot een indicator. Daarnaast kun je in deze sector bijvoorbeeld denken aan het verbruik van grondstoffen, afvalreductie en het gebruik van herbruikbare materialen. Ook het verlagen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van het brandstofverbruik van bouwmachines dragen bij aan verduurzaming. Tot slot speelt ook in deze sector de inzet en omgang met personeel (denk aan verloop, verzuim en letsel) een grote rol bij verduurzaming.

Vertrouwen in duurzaamheidsverslaggeving

Onder invloed van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moet worden gerapporteerd over niet-financiële aspecten; zodanig dat bijvoorbeeld een accountant hier assurance aan kan verlenen. Dat is belangrijk: met een handtekening van een accountant eronder mag je er als belanghebbende, als consument en als bedrijf erop vertrouwen dat de informatie in die rapportage klopt. Een bedrijf dat zich in de praktijk schuldig maakt aan greenwashing behoort in de praktijk geen handtekening te krijgen.

Praktische tips

Wil je aan de slag met het rapporteren over de (verdere) duurzaamheidsprestaties van jouw bedrijf? Dan adviseren we je om te starten met deze praktische tips: 1. Formuleer voor jouw bedrijf twee of drie relevante niet-financiële prestatie-indicatoren (KPI’s). 2. Verzamel binnen je bedrijf op gestandaardiseerde wijze relevante data met betrekking tot die KPI’s. 3. Publiceer periodiek op transparante wijze over de voortgang van deze KPI’s. 4. Vertel kort en krachtig op je website op welke KPI’s je stuurt en waarom, zodat voor potentiële klanten en andere stakeholders duidelijk is waar je staat en waar je naartoe werkt. Maak het niet te ingewikkeld, begin eenvoudig en bouw het dan langzaam verder uit. Zorg ondertussen voor voldoende draagvlak binnen je eigen bedrijf, zodat aandacht voor duurzaamheid de norm wordt. Maak daarnaast gebruik van best practices bij collega-ondernemers. Door niet zelf het wiel uit te hoeven vinden, zet je sneller stappen op weg naar langetermijnwaardecreatie.

Frank van Ee, Directeur corporate finance bij Alfa Accountants en Adviseurs