FNLI: Resultaten voortgangsrapportage IMVO bevestigen dat de grote bedrijven de koplopers zijn

Bron
FNLI

De FNLI heeft de implementatie van IMVO en het IMVO-convenant voedingsmiddelen hoog op haar prioriteitenlijst staan. De respondenten van het voortgangsonderzoek (monitoring) vormen een mix van koplopers en peloton op het gebied van IMVO (beleid, bedrijfsvoering, communicatie). Op bijna alle aspecten in het onderzoek geldt dat hoe groter de onderneming is, hoe hoger de score is. Er is duidelijk een groot verschil tussen enerzijds multinationals en grote bedrijven en anderzijds kleinere (veelal MKB) bedrijven.

16 van de 33 voedingsmiddelenbedrijven die dit eerste jaar de monitoringtool hebben ingevuld, hebben een omzet groter dan 100 miljoen euro per jaar en opereren veelal in heel Europa en/of wereldwijd. Voor de verwerking van de data heeft FNLI samengewerkt met adviesbureau Sustainalize om de objectiviteit van de conclusies optimaal te garanderen.

Onderstaande conclusies komen uit het onafhankelijke rapport ‘Self-assessment voor IMVO-risicomanagement en monitoring Voedingsmiddelenconvenant’ van Sustainalize.

Figuur: geaggregeerde data van 33 FNLI bedrijven met weergegeven de gemiddelde score van de bedrijven op deelvragen van de self-assessment. De scores van de 10 vragen zijn opgebouwd uit scores op deelvragen.

Op bijna alle dimensies geldt dat hoe groter de onderneming is, hoe hoger de score is. Er is duidelijk een groot verschil tussen enerzijds multinationals en grote bedrijven en anderzijds kleinere (veelal MKB) bedrijven.De grootste bedrijven scoren gemiddeld hoger op de vraag in hoeverre er reeds een IMVO beleid is dan de kleinere bedrijven. Veel kleinere bedrijven zijn nog bezig om het IMVO-beleid goed geïntegreerd te krijgen in de bedrijfsvoering. De grootste bedrijven hebben veelal IMVO-beleid en een klachtenmechanisme, de kleinere bedrijven moeten hier vaak nog aan werken. De ketens zijn bij alle bedrijven redelijk goed in kaart. Ook hier is een verwacht duidelijk verschil tussen grote en kleine bedrijven.De meeste bedrijven zijn reeds van start gegaan om geïdentificeerde risico’s door middel van een Plan van Aanpak te mitigeren.

De voortgang in het IMVO-convenant biedt de FNLI en haar leden veel handvatten om de interne en externe projecten en de samenwerking in het convenant ook de komende jaren voortvarend op te pakken en de gewenste doelstellingen en successen gezamenlijk te behalen. Data in dit eerste jaar bevestigen het beeld dat met name de grotere bedrijven al een IMVO-beleid hebben geïmplementeerd en dat er een kans ligt voor het ontwikkelingen van instrumenten om het MKB te helpen hun IMVO-beleid (verder) vorm te geven die rekening houden met hun uitdagingen en mogelijkheden.

Share Button