Vanwege het toenemende belang van het grondstoffenvraagstuk en ketenverantwoordelijkheid voor bedrijven ziet FME duurzaamheid en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen maanden heeft FME, in een kwartiermakersfase, onderzocht op welke wijze IMVO-initiatieven kunnen worden ontplooid die ondersteunend zijn voor de leden. Naar aanleiding van onderzoeken over IMVO-risico’s (onder meer in de metaal en elektronica sector) wil de overheid met het bedrijfsleven en stakeholders initiatieven ontplooien voor IMVO-convenanten.

Resultaten kwartiermakersfase

Op basis van de bevindingen uit het kwartiermakersonderzoek, gesprekken met leden en branches en het advies van een klankbordgroep is FME bereid om met de overheid en maatschappelijke organisaties in dialoog te gaan met de intentie om een dergelijk IMVO- convenant te sluiten. Met deze intentie wil FME haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om eventuele negatieve impacts op mens, milieu en economie in met het buitenland verbonden ketens te adresseren. Daarnaast wil FME bestaande inspanningen van de sector op het gebied van (I)MVO versterken en uitbreiden. Verder wil FME IMVO gerelateerde economische risico’s voor de sector verkleinen c.q. nieuwe kansen creëren. Daarbij streeft FME naar synergie met onder andere beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, schaarse en conflictmineralen, circulaire economie en innovatie.

Meer bewustwording voor IMVO

Op basis van het onderzoek is de gewenste inspanning van FME gericht op het vergroten van draagvlak voor en het creëren van bewustwording van IMVO bij FME-leden en hen te stimuleren om IMVO beleid te ontwikkelen en implementeren. Met deze intentie gaat FME met de overheid, de SER en andere stakeholders vervolgstappen zetten die bij voldoende draagvlak tot een IMVO convenant voor de technologische industrie kunnen leiden.

Andere initiatieven

De bij FME aangesloten brancheorganisatie voor de metallurgische industrie, de VNMI, heeft een vergelijkbaar traject doorlopen en zal ook vervolgstappen ondernemen.