De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9026 ‘Handleiding Zelfverklaring ISO 26000’ komt tegemoet aan de wens van organisaties om te laten zien wat ze doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ruim 9 jaar na de eerste publicatie in 2012, is deze richtlijn nu toe aan een evaluatie. NEN roept belanghebbenden op input te leveren voor de mogelijke herziening van deze richtlijn.

Het doel van de periodieke evaluatie is om na te gaan of de richtlijn nog aansluit bij de praktijk. Aan belanghebbenden wordt gevraagd of de norm ongewijzigd kan worden herbevestigd, moet worden herzien of moet worden ingetrokken omdat deze niet meer relevant is. Op basis van de input van belanghebbenden bepaalt NEN wat het vervolg is. Bij een herziening wordt ook gekeken of er voldoende actieve en financiële bijdrage geleverd kan worden door belanghebbenden. NEN ziet in deze periodieke evaluatie graag de mening uit de markt over herbevestiging, herziening of intrekking van NPR 9026 tegemoet.

De hiervoor opgestelde korte online enquête kan tot uiterlijk 1 oktober 2021 ingevuld worden.

Zelfverklaring en ISO 26000

NPR 9026 is bedoeld om, met behulp van een zelfverklaring, aan te tonen dat een organisatie werkt volgens de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ISO 26000. Deze norm is niet bedoeld voor certificatie door een derde partij. In aanbestedings- en financieringstrajecten wordt door onder meer investeerders en inkopers gevraagd om een MVO-zelfverklaring. Zelfverklaringen volgens NPR 9026 worden gepubliceerd en zijn in te zien op het NEN Publicatieplatform ISO 26000.

ISO 26000 herbevestigd

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO. Het is een praktische handreiking voor implementatie van onder meer de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, maar is net zo goed van toepassing voor organisaties die lokaal of nationaal werken. De richtlijn is bruikbaar voor bedrijfsleven, non-profit en overheid, en alle sectoren. ISO 26000, is onlangs na evaluatie herbevestigd. De internationale gemeenschap van belanghebbenden heeft zich uitgesproken dat het document nog voldoet aan de stand der techniek. Daarmee is deze norm voor de komende vijf jaar actueel.