Gisteren lanceerde een breed samenwerkingsverband de website www.CO2emissiefactoren.nl met een eenduidige lijst kerncijfers over CO2-uitstoot. Tot nu toe werden in aanbestedingen, jaarverslagen en aandeelhoudersvergaderingen steeds verschillende cijfers over CO2-uitstoot gehanteerd, wat nodeloos verwarrend werkte. Bovendien geeft een beter inzicht in de CO2-uitstoot bedrijven de mogelijkheid hun klimaatbelasting fors terug te dringen. De website CO2emissiefactoren.nl is een onderdeel van de Green Deal CO2-emissiefactoren van de initiatiefnemers het ministerie van Infrastructuur en Milieu, SKAO, Stimular, Connekt en Milieu Centraal.

CO2-emissies gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij investeringsbeslissingen. In Nederland wordt in 2014 circa 4 miljard euro aanbesteed door onder meer Rijkswaterstaat en ProRail waarbij de CO2–prestatie in de gunning een rol speelt. Door onenigheid over rekenmethodes gaat nu nog veel energie verloren aan discussies over de betrouwbaarheid van cijfers zonder dat die energie besteed wordt aan daadwerkelijke CO2-reductie.

Zo werken partijen die CO2-compensatie aanbieden voor vliegreizen met verschillende uitgangspunten om dezelfde activiteiten te becijferen, hetzelfde geldt voor CO2-vergelijkers voor reis- en routeplanners. Vaak is er een gebrek aan transparantie over welke ´scope´ is gebruikt: wat is meegerekend aan directe en indirecte uitstoot? Welke CO2-uitstoot hebben de bedrijfsactiviteiten zelf tot gevolg, bijvoorbeeld hoeveel stroom of brandstof is er concreet gebruikt? En welke indirecte emissies komen daarbovenop en hoe wordt dat eventueel gecompenseerd? Ook roepen ongespecificeerde claims over ‘klimaatneutraliteit’ nogal eens vragen op.

Meer dan alleen een lijst CO2-emissiefactoren

De lijst op www.CO2emissiefactoren.nl legt een basis voor accurate berekeningen van klimaatimpact. Maar behalve de vermelde kerncijfers is ook de interpretatie daarvan van belang. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in het gebruik van groene stroom. “Bedrijven die goed inzicht hebben in de CO2-uitstoot van hun bedrijfsactiviteiten kiezen steeds vaker voor groene stroom om daarmee hun CO2-voetafdruk omlaag te brengen,” aldus Ingrid Aaldijk, werkzaam bij Milieu Centraal en projectleider van de Green Deal. Volgens de lijst CO2-emissiefactoren krijgt alle groene stroom die geleverd wordt met een Garantie van Oorsprong een emissiefactor van nul. “Naast die 0-factor is het voor de verduurzaming van de hele stroomvoorziening ook van belang of er nieuwe duurzame energie wordt bijgeplaatst, de additionaliteit”. Daarom kiezen de aangesloten instrumenthouders van de CO2-Prestatieladder en de Milieubarometer er dan ook voor om aanvullende criteria te stellen voor het gebruik van groene stroom, de website geeft ook hier inzicht in.

De lijst is een ‘ongoing process’; gebruikers en kennisinstellingen zullen deze lijst in de komende jaren verder aanscherpen, uitbreiden en actualiseren. Milieu Centraal verwelkomt daarom geïnteresseerde partijen om zich aan te sluiten.