DenkWerk is een onafhankelijke denktank die met krachtige ideeën bij wil dragen aan een welvarend, inclusief en vooruitstrevend Nederland. DenkWerk publiceerde vandaag haar rapport, geschreven door enkele prominenten als Barbara Baarsma en Hans Wijers, over het terugbrengen van de Nederlandse consumptievoetafdruk binnen de negen planetaire grenzen. Met een combinatie van technische ingrepen, gedragsmaatregelen en herstel van reeds gemaakte ecologische schade, kunnen we de benodigde systeemveranderingen rondom voedsel, energie en materialen vormgeven. “We weten wat we moeten doen, de uitdaging zit in het tijdig en gecoördineerd realiseren van de benodigde schaal, en in het evenwichtig verdelen van zowel de lasten als de voordelen van verduurzaming.”

“Eindelijk staan de nationale en mondiale duurzaamheidscrises zoals klimaatverandering, stikstof en recent ook biodiversiteit breed in de publieke aandacht. Dat deze urgent een aantal samenhangende maatschappelijke transities vragen staat echter nog veel minder op het netvlies. Hoewel er op alle deelgebieden zeer diepe expertise bestaat, is duurzaamheid door de vele dimensies en complexiteiten voor veel burgers, bedrijven en beleidsmakers lastig vast te pakken, en loopt men gemakkelijk weg voor de noodzakelijke veranderingen.

In dit rapport bouwen we op bestaande diepe expertise en laten we in de volle breedte de urgentie zien omtrent impactcategorieën, doelstellingen, transities en maatregelen. In het recente coalitieakkoord wordt zestig miljard gealloceerd aan het aanpakken van de klimaatverandering en de stikstofcrisis. Dit rapport bepleit dat in de besteding daarvan met een breder perspectief wordt gekeken dan alleen naar het reduceren van tonnen CO2 of stikstof; daartoe doet het een aantal overkoepelende aanbevelingen, ondersteund door concrete voorbeelden.”

De auteurs van het rapport zijn: Barbara Baarsma, Bernard ter Haar, Boudewijn Wijnands, Frans Blom, Hans Wijers, Haroon Sheikh, Jaap Winter, Marelle van Beerschoten, Marion Koopman en Ruben Bieze.

Over DenkWerk

DenkWerk is een onafhankelijke denktank die met krachtige ideeën bij wil dragen aan een welvarend, inclusief en vooruitstrevend Nederland. Hiervoor brengt DenkWerk Nederlanders bij elkaar die hun rijke kennis, ervaring en creativiteit willen inzetten om richting te geven aan brede maatschappelijke vraagstukken die hen na aan het hart liggen. Om dat te bereiken doet DenkWerk haar eigen onderzoek, gebruikmakend van een breed netwerk van experts. Hiermee willen we vraagstukken grondig onderzoeken, structuur brengen en inspiratie aandragen voor acties of verder onderzoek.

Om bij te dragen aan het maatschappelijk debat en verandering in gang te zetten, streven we ernaar de resultaten van ons werk in het publieke domein te delen.