Maatschappelijke jaarverslaggeving

De Raad voor de Jaarverslaglegging ziet voldoende aanknopingspunten met de gebruikelijke jaarverslaggeving om mvo- activiteiten van ondernemingen daar in op te nemen of op aan te laten sluiten. Een werkgroep is begonnen om te werken aan voorstellen om een aantal maatschappelijke aspecten te integreren in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Hierbij wordt rekening gehouden dat het verwachte nut van deze extra informatie groter moet zijn dan de ermee gepaard gaande kosten. De staatssecretaris zal de voorstellen van de werkgroep afwachten alvorens zich te bezinnen op aanvullende voorstellen om meer bedrijven over te laten gaan tot maatschappelijke jaarverslaggeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen op lokaal niveau.

De stichting Samenleving en Bedrijf, een landelijk netwerk van bedrijven, is met steun van het ministerie van Economische Zaken gestart met een programma ter stimulering van de samenwerking tussen lokale overheid en ondernemers (veelal MKB). Dit programma onder de naam Steeds Beter, heeft tot doel om in 15 grote steden winstgevende projecten op te zetten gericht op een betere stad voor iedereen. De opgedane kennis en ervaringen worden verspreid in samenwerking met de Kamers van Koophandel, Syntens en MKB-Nederland. De eerste fase van het programma wordt afgesloten op 22 januari 2002.

Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden door de overheid

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft KPMG onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een leidraad te ontwikkelen voor maatschappelijk verantwoord inkopen door de Rijksoverheid. Voornaamste conclusie is dat het ontwikkelen van een leidraad een juridisch zeer complexe zaak is met name door het stelsel van Europese aanbestedingsrichtlijnen. Er is bij de inkopers wel draagvlak. Op deelterreinen lopen er al wel enige initiatieven. Conclusie van staatssecretaris Ybema is om de discussie op Brussels niveau voort te zetten in het kader van het Groen Boek. Pas indien op Europees niveau een leidraad ontstaat kan het naar Nederlands beleid worden omgezet. Wel zal de staatssecretaris de discussie met departementale inkopers voortzetten om bestaande “good practices” in kaart te kunnen brengen.

Groen Boek

In juli 2001 heeft de Europese Commissie een Groenboek gepubliceerd over MVO. Nederland is in algemene zin positief omdat het groenboek volledig aansluit bij het Nederlandse standpunt dat MVO moet worden uitgevoerd door bedrijven op basis van vrijwilligheid en niet door wetgeving. Nederland vindt het voorstel van de commissie om te komen tot een Europees partnerschap of Europees kader nog vaag. Nederland zal de discussie over mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord inkopen graag in Europees verband voeren.