Met het oog op de klimaatcrisis doen steeds meer bedrijven hun best om de emissies van broeikasgassen terug te dringen. Er bestaan veel zorgen over de effecten daarvan op de financiële prestaties. Zullen de bedrijven die het meest hun best doen niet aan concurrentiekracht verliezen? Jan Taeke Galama en Bert Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen hebben hier onderzoek naar verricht. Hieruit blijkt dat bedrijven met minder broeikasemissies betere financiële resultaten boeken. Hun resultaten zijn nu gepubliceerd in het prestigieuze Environmental Research Letters.1

Galama en Scholtens deden een zogenaamde meta-analyse over de periode van het sluiten van het Kyoto Protocol in 1997 tot en met 2918. Dat houdt in dat ze bestaande studies over de relatie tussen broeikasgasemissies en financiële prestaties selecteerden en nader analyseerden. Op die manier konden ze gebruik maken van alle bestaande resultaten op dit gebied en een overkoepelende conclusie trekken. Ze hebben meer dan 100.000 waarnemingen gebruikt voor hun analyse.

In het Kyoto Protocol kwamen industrielanden overeen hun broeikasgasemissies te verminderen. Het ligt ten grondslag aan o.a. het Klimaatakkoord van Parijs en vormt ook de basis van het Nederlandse klimaatbeleid.

Uit het onderzoek blijkt dat er een significante samenhang bestaat tussen emissies en financiële prestaties: bedrijven met minder uitstoot doen het financieel relatief beter. Dit geldt voor verschillende financiële maatstaven, zoals winstgevendheid en aandelenrentabiliteit, zij het niet in dezelfde mate. Het geldt ook voor verschillende emissie-maatstaven en voor zowel vrijwillige als verplichte rapportages.

De sector waarin de bedrijven opereren speelt slechts een beperkte rol, zo constateren Galama en Scholtens. Wel vinden ze een duidelijke invloed van de striktheid van het klimaatbeleid: als dit strenger is, is er een sterkere relatie tussen emissies en financiële prestaties. Dit is duidelijk een opsteker voor landen met een strenger beleid.

1) Het onderzoek is onafhankelijk verricht en openbaar toegankelijk: https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdf08).