ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA hebben in bijzijn van de staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW) en Snel (Financiën) en voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, het Klimaatakkoord ondertekend. Hiermee onderschrijven de mobiliteitsorganisaties de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van gezamenlijke inspanningen bij het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet. De vier organisaties spreken hun vertrouwen uit in het Klimaatakkoord en committeren zich daarmee aan de uitvoering van de afspraken en maatregelen. De organisaties merken daarbij wel op dat komende periode correcte invulling moet worden gegeven aan een aantal punten van zorg, met name voorspelbaarheid en stabiliteit van overheidsbeleid.

De ondertekening van het Klimaatakkoord door de vier organisaties volgt op een lang en intensief proces van onderhandelingen. ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA zijn zich ervan bewust dat de uitstoot van CO2 door de mobiliteitssector mede bijdraagt aan de klimaatproblematiek. Het kabinet wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% hebben teruggebracht. Het Klimaatakkoord dat nu voorligt biedt een basis waarin alle vervoersmiddelen bijdragen en daarmee is voorkomen dat de totale rekening bij de automobilist wordt neergelegd.

Draagvlak

Om de doelstellingen van het kabinet te kunnen behalen is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is bij zowel de consument als het bedrijfsleven. Ook op dit terrein willen de vier organisaties hun bijdrage leveren, maar zij hebben wel zorgen over de onduidelijkheden die op dit moment nog bestaan omtrent de verdere invulling van Klimaatakkoord. Komende periode moet daarom gewerkt worden aan stabiel en voorspelbaar fiscaal autobeleid waarbij de bijtelling op auto’s alleen tussentijds kan worden aangepast als consument en bedrijfsleven voldoende tijd hebben om op fiscale aanpassingen te kunnen anticiperen. Daarnaast moet het op gang komen van de particuliere markt niet gefrustreerd worden omdat het jaarlijks beschikbare subsidiebudget ontoereikend blijkt. Daarom moet de overheid met budgetten kunnen schuiven en bedragen uit latere jaren naar voren halen. Mocht de subsidiepot eerder leeg zijn dan einde looptijd (2024), dan vragen de organisaties om eventuele verruiming van het beschikbare budget.

Ook pleiten de organisaties ervoor om het totale wagenpark sneller te verduurzamen en, naast elektrische auto’s, ook andere schone en zuinige technieken, zoals hybride, plug-in hybride en het gebruik van biofuels aantrekkelijker te maken voor de automobilist. Verlaging van de BPM is daarbij essentieel, zeker ook als opstap naar een systeem van betalen naar gebruik.