Algemene Rekenkamer: Rijksoverheid nog te vaag over maatschappelijk verantwoord inkopen

De Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat de minister van BZK in de jaarrapportage over 2016 nog niet het hele verhaal vertelt over maatschappelijk verantwoord inkopen door het Rijk. Tegelijkertijd geeft de minister wel meer en betere informatie dan in voorgaande jaren. De minister maakt niet duidelijk bij welk deel van de totale inkopen de verschillende criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen in 2016 zijn toegepast. Het kabinet heeft er daarnaast voor gekozen om zich met maatschappelijk verantwoord inkopen te richten op de categorieën producten en diensten waar de impact voor milieu en samenleving het grootst is. Deze keuzes en de effecten daarvan worden niet duidelijk in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk toegelicht.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat er bij het inkopen naast de prijs ook rekening wordt gehouden met milieu-aspecten, extra kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) en het tegengaan van onder ander dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het Rijk kan als grote inkopende partij – in 2016 werd voor in totaal € 9,9 miljard besteed aan producten en diensten – een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van maatschappelijk verantwoord inkopen. Sinds 2011 rapporteert het Ministerie van BZK jaarlijks over de bedrijfsvoering van het Rijk. Deze jaarrapportages bieden een overzicht van wat er is bereikt op relevante onderdelen van de bedrijfsvoering, waaronder inkoop. De informatie die het Rijk geeft over de toepassing van milieucriteria, social return en internationale sociale voorwaarden is tussen 2011 en 2016 steeds verder uitgebreid. Wij zijn op zoek gegaan naar meer inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk.

Share Button