Op 4 november presenteerde de WRR zijn nieuwe rapport Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. In het advies constateert de WRR dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen jaren was het Nederlandse economische beleid vooral gericht op macro-economische kwesties zoals staatschuld en inflatie. Dat was nodig om het hoofd te bieden aan de financiële crisis en de eurocrisis, maar nu begint het dringend te worden om aandacht te besteden aan de instituties en de sociale structuren die op langere termijn het verdienvermogen van Nederland bepalen. Eén van de onderliggende studierapporten van het WRR is het rapport: ‘Noodzaak en kans voor groen industriebeleid in de Nederlandse economie’.

In deze studie gaat het erom de kansen, opgaven en mogelijkheden te verkennen om de productieve kant van de Nederlandse economie te vergroenen. Vergroening van de economie raakt aan de opgave om in te spelen op actuele ecologische uitdagingen, terwijl tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de bijkomende economische kansen. De achterliggende redenering is dus sterk een verhaal van win-win: zowel economie als milieu worden er beter van. In de
praktijk lijkt er echter vooral sprake van een keuze: milieu of economie.

De toenemende kwetsbaarheid voor grondstoffenschaarste en de steeds grotere mondiale milieudruk in de vorm van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies betekent dat het niet alleen op ecologische gronden, maar ook vanuit economisch perspectief zinvol is om na te denken over een vergroening van het economisch systeem. Juist in Nederland komen economische kansen en ecologische uitdagingen samen in de voor ons land belangrijke sectoren: distributie, energie, landbouw en voeding, en de gebouwde omgeving. Dit biedt perspectief voor een offensieve economische agenda, die tevens bijdraagt aan de oplossing van de ecologische en maatschappelijke vraagstukken.