De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden waar het over gaat: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen? Of is de kern het efficiënter omgaan met grondstoffen of gewoon een nieuw jasje voor recycling? En hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het vaste grond aan de voet krijgt in het bedrijfsleven? In een Whitepaper vindt u een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE.

Dit is een momentopname waarin we achtereenvolgens antwoord proberen te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder? De CE is gebaseerd op het op verschillende niveaus (her-) ontwerpen van productie systemen waarin waardebehoud centraal staat in (gesloten) kringlopen én gedurende de levensduur van grondstoffen, goederen en materialen. Nederland is op weg naar een circulaire economie (CE). Dat is een goede zaak, maar er is nog veel te doen. Want tussen de huidige praktijk van lineair produceren naar circulair organiseren gaapt nog een flink gat. De ambitie is echter groot.

Eind september 2016 is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Die ambitie moet omstreeks 2050 zijn gerealiseerd. ‘Het kabinet wil samen met maatschappelijke partners de komende jaren het gebruik van grondstoffen reduceren en in 2050 een circulaire economie hebben. De ambitie is om in 2030 vijftig procent minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele grondstoffen te realiseren.’ (12.09.16, www.rijksoverheid.nl) Dit rapport bouwt voort op het advies van de SER (juni 2016) en een hele reeks andere rapporten en adviezen die in de afgelopen jaren in Nederland en in Europa verschenen zijn.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen staat het Whitepaper een verkenning van een aantal principes en concepten van de CE en dit koppelen aan lopend onderzoek. De focus is de vraag hoe een CE te organiseren.

Het Whitepaper is opgesteld door Prof. dr. Jan Jonker (Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen School of Management), Drs. Hans Stegeman (Hoofdeconoom Nederland Rabobank en Promovendus Circulaire Economie Radboud Universiteit Nijmegen School of Management) en Dr. ir. Niels Faber (Onderzoeker Duurzaam Ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen School of Management).

Landelijk onderzoek

U kunt ook nog meedoen met een grootschalig landelijk onderzoek naar CE! Klik hier!