Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die vandaag is overhandigd aan de vaste comissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. De waterschappen zijn goed op stoom om de hoge ambities die zij zichzelf hebben gesteld op het gebied van energieproductie en -besparing te realiseren.

Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. De ambities van de waterschappen zijn in 2010 vastgelegd in het Klimaatakkoord en vorig jaar in het SER Energieakkoord. Deze gaan veel verder dan de nationale doelstellingen van het Rijk:

* 30% energie-efficienter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020;
* 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020;
* 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020;
* 100% duurzame inkoop in 2015.

De vandaag gepresenteerde Klimaatmonitor geeft inzicht in de resultaten en de verwachtingen voor de toekomst. Waterschappen zijn grootverbruikers van energie, vooral voor de 340 afvalwaterzuiveringsinstallaties en ruim 3.600 poldergemalen die zij in bedrijf hebben. De sector voert landelijk en lokaal een bijzonder actief energie- en grondstoffenbeleid. De waterschappen beschouwen het afvalwater dat zij ontvangen van huishoudens en bedrijven steeds meer als een bron van duurzame energie en grondstoffen, onder de noemer Energie- en Grondstoffenfabriek. De productie van biogas heeft in 2013 een record bereikt van 112 miljoen kuub biogas. Waterschappen winnen door toepassing van innovatieve technieken schaarse grondstoffen terug, zoals fosfaat en cellulose.

De mogelijkheden voor duurzame energieproductie verschillen per afvalwaterzuivering. Dit hangt onder meer af van de toegepaste zuiveringstechnieken, de lokale behoefte aan biogas en warmte, de grootte van de installatie en de afschrijvingstijd van investeringen. Waterschappen kunnen bovendien niet onbeperkt extra investeren in korte tijd.

Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “We zullen ons de komende jaren maximaal inspannen om onze ambities te realiseren. We gaan volop aan de slag met de aanbevelingen uit de Klimaatmonitor. Zo hebben we al onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de energie-effcientie bij poldergemalen te verbeteren. En verkennen we de inzet van windkracht, zonne-energie en restwarmte. We vertrouwen erop dat de Rijksoverheid op haar beurt helpt met het wegnemen van belemmeringen die onze duurzame ambities in de weg kunnen staan.”