Op vrijdag 11 februari hebben de voorzitters van de transitieteams Consumptiegoederen, Maakindustrie, Kunststof en Bouw een gezamenlijke brief gestuurd aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen. In deze brief presenteren de voorzitters  drie oproepen aan de staatssecretaris om de beleidsinzet voor circulaire transitie te intensiveren.

In de komende tijd werkt het kabinet uit op welke wijze invulling gaat worden gegeven aan het behalen van de doelstelling om in 2050 circulair te zijn. Ondanks de ambities in het Coalitieakkoord voor een circulaire toekomst van Nederland, maken de voorzitters zich zorgen over het lage tempo van de transitie en de beperkte middelen die vooralsnog zijn vrijgemaakt.

Als eerste pleiten de voorzitters voor een betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit. Circulaire maatregelen kunnen 7,2 Mton aan additionele CO2-reductie opleveren in 2030. De potentie na 2030 is nog groter. Circulaire maatregelen kunnen ook ongewenste effecten van de energietransitie oplossen.

De tweede oproep is om meer middelen vrij te maken omdat circulariteit brede welvaartseffecten oplevert: naast CO2 reductie onder meer verbeterde biodiversiteit en innovatie. De eerste inschattingen zijn dat hiervoor jaarlijks enkele honderden miljoenen euro’s nodig zijn.

De derde oproep is om de opties voor voortzetting van de transitieteams gezamenlijk te verkennen. Na het Grondstoffenakkoord in 2017 zijn de transitieteams voortvarend aan de slag gegaan en hebben ze veel bereikt als verbinder en initiator. De gewenste intensivering van beleid luidt een nieuwe fase van de circulaire transitie in, waarvoor de transitieteams hun rol verder willen ontwikkelen.

De brief is ondertekend door de vier voorzitters: A.M. (Anne-Marie) Rakhorst (Consumptiegoederen), G.F. (Fried) Kaanen (Maakindustrie) prof.dr.ir. J.T.F. (Jos) Keurentjes (Kunststoffen) en prof.dr.ir. V.H. (Vincent) Gruis (Bouw).

Lees de volledige Brief aan Staatssecretaris Heijnen 11 februari 2022