In deze brochure wordt een visie geschetst op wat duurzaam ondernemen is en worden voorwaarden gegeven voor versterking van de trend van duurzaam ondernemen. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de rol die de overheid daarin kan spelen.

De brochure is gratis te bestellen
via:
Brochurelijn VNO-NCW
telefoon 070 3490 275
fax 070 3490 300

Ook is deze te downloaden.