Na de industriestrategie en de mkb-strategie heeft de Europese Commissie ook een plan gepresenteerd om de Europese economie volledig circulair te maken in 2050. In totaal worden 35 beleidsinitiatieven aangekondigd in het Circulaire Economie Actie Plan, dat tussen 2020 en 2022 gefaseerd worden uitgerold. Het Europees Parlement en de Raad zullen zich in die periode over de verschillende plannen buigen. Het actieplan sluit in grote lijnen goed aan bij de prioriteiten van VNO-NCW.

Ambitieuze, maar juiste agenda

Het actieplan sluit in grote lijnen goed aan bij de prioriteiten van VNO-NCW. Om een goede markt voor de circulaire economie te creëren is schaalomvang noodzakelijk. Alleen op Europees niveau kan deze schaal worden gerealiseerd en daarom is de ondernemersorganisatie voorstander van Europese kaders zoals kwaliteit van secundaire grondstoffen, industriële symbiose en EU-wijde criteria voor ‘end of waste’.  Ook is VNO-NCW voorstander om zich te richten op een aantal waardeketens.

Willem-Henk Streekstra, beleidssecretaris circulaire economie voor VNO-NCW en MKB-Nederland,  is tevreden met de Europese inzet: ‘De Europese Commissie is met een ambitieuze, maar juiste agenda gekomen om de transitie van de circulaire economie te versnellen. Alleen wanneer in Europees verband de kaders voor de circulaire economie worden aangepast, kunnen bedrijven tot renderende businesscase komen en in de wereldeconomie competitief blijven’.

Koppeling circulaire economie en de klimaatagenda

De verbinding tussen de klimaatagenda en deze strategie is een grote kans voor de circulaire economie. De Europese Commissie kondigt aan maatregelen te nemen om de impact van circulariteit op klimaat mitigatie en adaptatie systematisch te meten. VNO-NCW roept de Commissie op tot een geharmoniseerd waarderingssysteem te komen en dit in te zetten als prikkel voor de circulaire economie.

Het is bovendien belangrijk dat de verschillende Europese strategieën goed op elkaar aansluiten. Dat zorgt voor meer duidelijkheid onder het bedrijfsleven. Willem-Henk Streekstra zegt daarover: ‘de koppeling met de industrie-agenda en het klimaatbeleid is een belangrijk sleutel voor verder succes. Het is nu van belang dat bedrijfsleven proactief samen met de Commissie en andere beleidsmakers in Europa om tafel gaat en de agenda samen verder uitwerken’.