Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel was erbij.

“We zijn een aantrekkelijke gemeente om te ondernemen en we willen dat ook blijven,” stelt wethouder Jan Leendert van den Heuvel. “Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan een levendige gemeente. Toekomstgericht streven we in Nederland naar een circulaire economie. Daarin worden producten en materialen hergebruikt, worden duurzame hernieuwbare grondstoffen toegepast en wordt afval geminimaliseerd. We zetten al flinke stappen, maar we willen dit opschalen en versnellen. Daarom dit Circulair Actieplan!”
Versterking van bestaande initiatieven

In drie intensieve werksessies met ondernemers, overheidsvertegenwoordigers en onderwijsinstellingen uit het Groene Hart -onder leiding van KplusV- is afgestemd wat de gezamenlijke ambitie is als het gaat over de circulaire economie.

Wat is ervoor nodig om huidige initiatieven op te schalen? Welke acties en samenwerkingen zijn nodig om de ambities te realiseren? Wie heeft daarbij welke rol? Deze vragen vormden de basis voor de ontwikkeling van het gedragen Actieplan Circulaire Economie Groene Hart.

Het plan zet vooral in op de versterking en opschaling van verschillende bestaande initiatieven. In het plan zijn concrete thema’s en actielijnen benoemd. De komende tijd wordt de uitvoering van de acties in gang gezet.

Regionale samenwerking cruciaal

De focus ligt vooral op biobased en circulair bouwen, vezelrijke teelten als nieuw verdienmodel en afval/reststromen als grondstof. De deelnemers hebben uitgesproken dat regionale samenwerking cruciaal is. De bestuurders van de betrokken gemeenten hebben hun complimenten voor het praktische plan gedeeld en steun toegezegd.

De maakindustrie, de bouw, de afvalverwerking en de groene grondstofketens zijn de doelgroepen waar het plan zich op richt. Voor deze doelgroepen zet het plan in op overkoepelende thema’s: Ondernemers in hun kracht, Bewustwording en gedragsverandering, Ketensamenwerkingen organiseren, Overheid als partner in circulariteit en Onderwijs, Kennisontwikkeling en Kennisdeling.

In het plan staan concrete acties als het stroomlijnen van circulair loketten en één regionale landingspagina, een consumentencampagne, een netwerk van circulaire ambachtscentra en circulair inkopen.