VNCI heeft hoge verwachtingen van het ambitieuze circulaire economie pakket dat de Europese Commissie 2 december jl. publiceerde.

De VNCI is blij met de plannen van de Europese Commissie om maximale waarde uit grondstoffen, producten en afval te halen, gecombineerd met verhoogde energie-efficiëntie en reductie van broeikasgassen. Juist de chemische industrie wil en kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de samenleving en een circulaire economie. Zij kan voorzien in producten en materialen die eindproducten geschikt maken voor recycling en in processen voor terugwinning van schaarse grondstoffen.

De overgang naar een circulaire economie dient evolutionair te zijn want het vereist omvangrijke aanpassingen aan en afstemming van beleid, wet- en regelgeving zonder verlies van concurrentiekracht. De chemie is met het oog op kostenbeheersing altijd al gericht op het zo efficiënt mogelijk omspringen met energie en grondstoffen. Innovatie speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is het belang van het veilig gebruik van chemische stoffen in dit hele proces een grote prioriteit voor de chemische industrie.

Bij de overgang naar een circulaire economie moet ook de hele waardeketen in ogenschouw worden genomen want alleen dan is het voor bedrijven mogelijk om duurzame en economisch haalbare verbeteringen door te voeren.

De VNCI spreekt de hoop uit dat de Europese Commissie in haar ambitieuze plan voor een circulaire economie de definitie van ‘afval’ beter specificeert om te voorkomen dat we bij de uitvoering van onze initiatieven tegen belemmerende regelgeving aanlopen. Een materiaal dient niet als afval te worden beschouwd als het inzetten als secondaire grondstof is toegestaan en geen schade toebrengt aan mens en milieu.

Tevens ziet de VNCI het Nederlandse voorzitterschap als een uitgelezen kans om dit belangrijke dossier verder te helpen implementeren en werkt graag samen met de overheid om de plannen in Nederland tot een succes te maken.