Verzinkers gaan voor duurzaam imago

Het eerste exemplaar van het boek 'Thermisch verzinken en duurzaam bouwen - handleiding voor architecten' is op 22 oktober uitgereikt aan G.P.J. Koopmans, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor VROM. Het boek behandelt de mogelijkheden van thermisch verzinkt staal en de afwegingen voor een ecologische beoordeling ervan.

Voor het conserveren van staal is de branche van thermische verzinkerijen de eerste, die aangeeft wat het belang is van deze technologie voor duurzame gebouwen en producten. Met het boek wordt bijgedragen aan duurzame bouwprojecten en projecten die zijn geschoeid op leest van ‘cradle-to-cradle’. Duurzaamheid en cradle-to-cradle staan momenteel binnen de bouwbranche volop in de belangstelling. Daarbij wordt met name gekeken naar de mogelijkheden voor terugwinning en recycling van producten en materialen, de hoeveelheid energie die nodig was voor winning, productie, transport, en dergelijke en de beschikbaarheid van (de grondstoffen voor) een te kiezen bouwmateriaal. Thermisch verzinkt staal scoort op deze aspecten bijzonder goed en heeft positieve technische, economische en milieutechnische eigenschappen.

Er zijn ook andere manieren om staal te conserveren. Het zou voor een goede afweging nuttig zijn indien hierover vergelijkbare informatie ter beschikking komt, stelt de Stichting Doelmatig Verzinken, bij wie het boek kan worden aangevraagd.

In het boek ‘Thermisch verzinken en duurzaam bouwen – handleiding voor architecten’ wordt ingegaan op thermisch verzinkt staal en het gebruik ervan voor duurzaam bouwen. Daarbij passeren de milieuaspecten van thermisch verzinkt staal de revue en wordt stil gestaan bij het energieverbruik, de emissiebeheersing, de regeneratie en recycling van behandelvloeistoffen, de recycling van reststoffen en de recycling en het hergebruik van verzinkt staal zelf. Milieueffecten, instrumenten voor het meten van milieuprestaties, life cycle assessment, milieuproductverklaringen en productcategorieregels komen in het boek aan de orde.
Tenslotte worden case studies gepresenteerd waarin onder meer de life cycle assessment voor uiteenlopende toepassingen nader wordt behandeld en uitgewerkt en een eerste vergelijking wordt gemaakt met conserveren van staal met verf.
‘Thermisch verzinken en duurzaam bouwen – handleiding voor architecten’ is samengesteld door een werkgroep van branchedeskundigen van nationale organisaties die samen de European General Galvanizers Association vormen. De werkgroep stond onder leiding van architect, milieuonderzoeker en hoogleraar milieu Tom Woolley.
Exemplaren van het boek kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Doelmatig Verzinken.

Op de foto ontvangt G.P.J.Koopmans, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor VROM (links) uit handen van G.H.J. Reimerink, directeur Stichting Doelmatig Verzinken, het eerste exemplaar van het boek

Share Button