De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU leidt tot een ingrijpende wijziging in verslaglegging over duurzaamheid. In het kader van de CSRD worden 12 sectoronafhankelijke Europese normen voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) van toepassing. Deze verplichten grote bedrijven informatie te publiceren over hun impact op milieu- (E), sociale (S) en governancekwesties (G), gerelateerd aan meer dan 120 maatstaven. De CSRD is van toepassing op bijna 50.000 bedrijven, waaronder niet-Europese bedrijven met dochterbedrijven die actief zijn in de EU of die genoteerd zijn op door de EU gereguleerde markten in overeenstemming met ESRS’en. 

Zelfs bedrijven met jarenlange ervaring in duurzaamheidsrapportage moeten hun systemen voor het verzamelen, verwerken en rapporteren van ESG-gegevens naar alle waarschijnlijkheid revalueren. 

Vroegtijdig voldoen aan CSRD biedt voordelen

Vroegtijdig inzetten op voldoen aan CSRD biedt een aantal andere voordelen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten wanneer een bedrijf grip krijgt op de niet-financiële indicatoren over de bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen (door onder andere energiereductie) of innovaties in het productieproces door te voeren.

In lijn met de aangekondigde aanscherping van de klimaatambities zal de EU de komende jaren steeds stringentere regelgeving introduceren met betrekking tot ESG, zowel voor het grootbedrijf als het MKB. Door vroegtijdig inzichtelijk te krijgen hoe de eigen bedrijfsactiviteiten zich hiertoe verhouden en strategisch plannen te maken om de negatieve impact te reduceren, verhogen bedrijven de eigen wendbaarheid en toekomstbestendigheid. Zo leidt actief inzetten op ESG tot een competitief voordeel ten opzichte van bedrijven die nog geen rapportageverplichting hebben.

Daarbij biedt het vroegtijdig starten met ESG-verslaglegging op de lange termijn de ruimte om de eigen productieketen en toeleveringsketen vanuit een duurzaamheidsoogpunt te stroomlijnen. Zo kunnen strategische partnerships worden gesloten en toekomstige knelpunten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Hiermee wordt de continuïteit van de toeleveringsketen gegarandeerd op het moment dat de richtlijnen van kracht gaan. 

Ga aan de slag met de CSRD

Met behulp van de inzichten op basis van jarenlange ervaring met duurzaamheidsrapportage hebben professionals van KPMG een versnelde beoordeling ontwikkeld om te bepalen in hoeverre een bedrijf klaar is voor de CSRD. We kunnen belangrijke hiaten in de beschikbaarheid van gegevens vaststellen, resultaten vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven, de impact van de nieuwe normen op de organisatie beoordelen en je helpen een duidelijke strategie en een concreet stappenplan op te stellen om de deadline van 2024 te halen. Aan de hand van onze aanpak kun je de eisen van de CSRD in je organisatie verankeren en tegelijkertijd kansen op het gebied van ESG benutten.

Om je te helpen omgaan met de toenemende complexiteit van deze duurzaamheidsrapportage-eisen hebben wij de 20 meest gestelde vragen over de CSRD alvast voor je beantwoord.

Vera Moll, Senior Manager Sustainability Reporting & Strategy KPMG