Het evaluatierapport concludeert dat de doelstelling van het kabinet om de ontwikkeling van MVO te versnellen, is bereikt. Dat geldt echter niet voor de ambitie om alle bedrijven mee te laten doen aan MVO. Ook is de overheid in de ogen van bedrijven en NGOÃ??s met name tekortgeschoten bij het vervullen van een voorbeeldrol. Daarnaast blijkt er een groeiende behoefte te zijn aan aanpak op maat voor zowel grote bedrijven als het MKB.

Het rapport verschijnt vijf jaar na de kabinetsnotitie `MVO: het perspectief vanuit de overheidÃ??. Daarin stelde het kabinet zich ten doel MVO te stimuleren. Volgens de onderzoekers heeft het kabinet de toen geformuleerde initiatieven goed opgepakt onder andere door oprichting van het kenniscentrum MVO Nederland, aanpassing van bestaande richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de aparte richtlijn voor
het maatschappelijk jaarverslag.

Andere initiatieven van het kabinet zijn onder meer vergroting van de internationale dimensie van MVO, bevordering van transparantie en meer bewustwording bij het MKB. Het kabinet wil de voorbeeldrol van de overheid stimuleren door in 2010 bij 100% van de overheidsinkopen en investeringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen.

Van Gennip heeft onder het motto `vrijwillig, maar niet vrijblijvendÃ?? gestimuleerd dat bedrijven MVO als vanzelfsprekend gaan beschouwen. De onderzoekers geven het nieuwe kabinet een lijst van aanbevelingen om MVO ook in de toekomst te stimuleren. Het gaat onder meer om een nieuwe kabinetsvisie op MVO, meer uitdaging met een voortrekkersrol voor de overheid, maatwerk en bevordering van de samenwerking tussen bedrijfsleven, NGOÃ??s en overheden.