De volledige tekst van haar speech:

Dames en heren,

Ik ben zeer verheugd zoveel enthousiasme te zien voor duurzaam inkopen. Enthousiasme dat blijkt uit het groot aantal aanwezigen vandaag en uit de aansprekende inzendingen voor de prijzen die ik straks mag overhandigen.

Met mijn aanwezigheid vandaag wil ik u tonen dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op mijn agenda staan.

Ik wil dat aan de hand van drie punten toelichten.
1. Duurzame ontwikkeling;
2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
3. Professioneel inkopen en aanbesteden door de overheid en Europees aanbesteden.

Duurzame ontwikkeling

Het Kabinet heeft in juni 2003 een ambitieus actieprogramma voor duurzame ontwikkeling vastgesteld . In dat actieprogramma zijn de uitkomsten van de wereldtop over duurzaamheid in Johannesburg [2002] vertaald naar concrete acties in Nederland. Met ons nationale actieprogramma willen we bereiken dat de overheid in haar beleid automatisch rekening houdt met de samenhang tussen sociaal-culturele, economische en ecologische aspecten. Natuurlijk, ik geef toe dat dit voor een deel nog een proces van -trial en error’ is.

Doel van het programma is een ontwikkelings- en leerproces op gang te brengen zodat duidelijk wordt hoe duurzame ontwikkeling het beste in beleid en communicatie kan worden vastgelegd.

De lokale overheden spelen een belangrijke rol bij het proces van duurzame ontwikkeling, want zij staan immers dicht bij de praktijk. Zij moeten het abstracte begrip duurzame ontwikkeling voor bedrijven en burgers concreet maken. Het blijvend -feeling’ houden met de praktijk, weten wat daar om gaat, vind ik overigens ook een belangrijke taak van de rijksoverheid. Geen ivoren toren!

Er wordt op het terrein van concretisering van beleid al veel gedaan. Het programma -Leren voor Duurzaamheid’ en het programma PREDO zijn daar goede voorbeelden van.
Maar tevreden achterover leunen is niet mijn stijl. Namens het kabinet daag ik u uit, en vanzelfsprekend de rijksoverheid zelf ook, verder te werken aan duurzame ontwikkeling.
De missie van mijn ministerie is het bevorderen van duurzame economische groei. Dit betekent dat we al onze beleidsdossiers langs de duurzaamheidslat leggen. Pasklare antwoorden en richtingen zijn er echter niet. Het gaat om dilemma’s, afwegingen en keuzes en het transparant maken van deze keuzes. Keuzes waar ook bedrijven voor komen te staan.

Ik heb het dan over maatschappelijk verantwoord ondernemen, afgekort MVO. Met MVO leveren bedrijven een bijdrage aan duurzame ontwikkeling. En zij werken daarmee aan een -betere’ wereld. Voor ons en voor de generaties na ons.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [afgekort: MVO].

De primaire verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt bij bedrijven. De taak van de overheid is bedrijven te helpen en te stimuleren verantwoord te ondernemen. Dit doen we onder andere door:
– kennis te ontwikkelen. Hiervoor loopt een onderzoeksprogramma dat eind 2004 concrete resultaten voor bedrijven moet opleveren;
– kennis te ontsluiten over MVO, vooral voor het MKB. Daarvoor is is Kenniscentrum MVO opgericht;
– te bevorderen dat bedrijven een maatschappelijk jaarverslag opstellen;
– te bekijken of er tegenstrijdige regels zijn die een belemmering vormen voor duurzame initiatieven van bedrijven; en tot slot.
– door een structurele dialoog met bedrijven te voeren over belangrijke MVO-thema’s. Zoals ketenverantwoordelijkheden. Ik zeg met nadruk dialoog, want de overheid kan juist leren van bedrijven. Leren bijvoorbeeld hoe bedrijven inkopen en hoe zij maatschappelijke aspecten, zoals milieu-eisen en sociale normen hierbij betrekken.

Professioneel inkopen en aanbesteden door de overheid en Eupese aanbesteden.

Ervaringen in het buitenland en ook studies geven aan dat een eerste vereiste op weg naar duurzaam inkopen en aanbesteden een efficiënte organisatie vereist. Een organisatie waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt en kennis over procedures wordt gedeeld. Deze vereisten zijn meegenomen in het project Professioneel Inkopen en Aanbesteden. Op deze wijze wordt op rijksniveau het inkopen naar een strategisch niveau getild.

Een uitdaging waar de rijksoverheid nu voor staat is door middel van interdepartementale gecoördineerde inkoop gezamenlijk vijftig miljoen euro te besparen. Dé echte grote uitdaging is te komen tot meer samenwerking, met meer decentrale verantwoordelijkheid. En als dat eenmaal goed loopt, kunnen we absoluut die doelstelling van 50 miljoen euro overtreffen.

Ook hier kunnen wij leren van het bedrijfsleven, want – ik weet uit eigen ervaring – dat bedrijven gecoördineerde inkoop al langer toepassen. De overheid zal voor negen productgroepen – zoals dienstauto’s, ICT en energie – één interdepartementaal projectteam en één regisseur per departement worden aangesteld. De komende maanden wordt bekeken welke spelregels en uitgangspunten voor deze teams gaan gelden. Het betrekken van duurzaamheids criteria is één van de punten die in het verdere traject wordt uitgewerkt.

Want één van de ambities van dit kabinet is om de bedrijfsvoering van de rijksoverheid te verduurzamen.

Eén spelregel staat daarbij al vast: we houden ons aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Voorop staat uiteraard dat bij het stellen van eisen aan producten of ondernemingen in een aanbestedingsprocedure diensten zich te allen tijden moeten houden aan de beginselen van; non-discriminatie, transparantie, objectiviteit en proportionaliteit.
Voor verdere specifieke informatie over het Brusselse kader verwijs ik u graag naar de zeer informatieve website: www.duurzaaminkopen.novem.nl.

Dames en heren,

Dan wil ik nu voor de prijswinnaars de spanning doorbreken en overgaan tot de prijsuitreiking.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van VNG, Project Professionalisering Inkopen en Aanbesteden [PIA], Stichting Natuur en Milieu en VROM hebben vijf genomineerden geselecteerd.

De jury heeft uit deze vijf uitstekende projecten twee prijswinnaars gekozen. De tweede prijs gaat naar.de gemeente Alkmaar voor haar project duurzame inkoop van bedrijfskleding, kantoormachines en de aanbesteding van het openbaar vervoer. Een project dat door de medewerkers zelf is geïnitieerd. Hulde. Dit initiatief verdient volgens de jury een brede navolging. Mag ik de heer Binnendijk, wethouder Stadsbeheer en Milieu, naar voren roepen om de prijs in ontvangst te nemen?

En dan de eerste prijs. Deze gaat naar.de gemeente Assen. Assen is een van de initiatiefnemers voor het project -liberalisering energiemarkt Drenthe’. In dit project wordt duurzame energie gezamenlijk ingekocht door elf gemeenten en de provincie. Een uniek project en een welverdiende winnaar. Wil de heer Berends, wethouder van Milieu naar voren komen?

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een leervolle middag toe.

N.B. DHV adviseerde de gemeente Assen bij het project dat de eerste prijs kreeg!