De Universiteit van het Noorden heeft het project “TRANS-PLANT: a Platform for TRANSition to a  PLANT-Based Society” gehonoreerd vanuit het aanjaagfonds voor innovatie. In dit project werken NHL  Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen samen om de transitie naar  een plantaardige samenleving te versnellen, met name in het Noorden. Vandaag vond de feestelijke  uitreiking plaats bij de nieuwe locatie van de Rijksuniversiteit Groningen, House of Connections. 

De milieu-impact van de productie en consumptie van voedsel is dramatisch hoog: ze wordt geschat  op 20 tot 30% van de globale emissie van broeikasgassen. Omdat de wereldbevolking in 2030 zal  groeien tot ongeveer 8,5 miljard in 2030 – en 9,7 miljard in 2050 – neemt de druk op ons  voedselsysteem alleen maar toe. Een verschuiving van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten in  ons voedingspatroon biedt ongekende mogelijkheden om niet alleen onze CO2-voetafdruk te  verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan, maar ook landbouwdieren zoals koeien en  varkens uit de voedselketen te bevrijden en, eerlijke arbeid te stimuleren terwijl we tegelijkertijd onze  gezondheid verbeteren en de biodiversiteit vergroten. 

De transitie naar een duurzaam voedselsysteem is daarom gericht op het plantaardiger maken van  voedselketens en voedingspatronen door het ontwikkelen van “alternatieve voedselnetwerken” waar  zowel boeren als burgers deel van uitmaken. Denk hierbij aan initiatieven als permacultuur, urban  farming, volkstuinen, voedselbossen, boerenmarkten, community supported agriculture (CSA), en  veggie boxes. Deze bieden kansen voor zowel producent en consument om een plantaardige en  voedselsoevereine samenleving te ontwikkelen. Dus geen systeem waar business-as-usual de  overhand heeft, maar een meer democratisch, participatief en betrokken systeem waarin menselijk  en niet-menselijk leven wordt gerespecteerd. Zo’n nieuw systeem verdient een platform voor  manifestatie, realisatie, leren en ondernemen: het TRANS-PLANT platform. 

Het doel van het TRANS-PLANT project is het vormen van een netwerk, een levend mycelium, door  samenbrengen en ondersteunen van alle partijen die de transitie naar een plantaardige samenleving  uitvoeren en mogelijk maken. Er zijn al een aantal initiatieven vanuit ondernemingen en  kennisinstellingen als universiteit en hogescholen, maar we weten nog heel weinig over boeren- en  burgerinitiatieven op dit gebied. TRANS-PLANT wil deze kleinschalige initiatieven in kaart brengen en  inbrengen in het reeds bekende netwerk. Hierdoor kunnen meerdere verschillende alternatieve  oplossingsrichtingen en “goede praktijken” naast elkaar ontstaan en tot wasdom komen. 

Het TRANS-PLANT project zaait initiatief voor volgende stappen: het ontwikkelen van het TRANS PLANT Platform; het opzetten van onderzoeksgemeenschappen (Living Labs) en het voedsel geven aan  een groeiend, zelforganiserend mycelium van enthousiaste plantaardige partners die gezamenlijk  bouwen aan een plantaardige samenleving, en er vooral van genieten.