Kiezen voor kansen

Tijdens de inspirerende en goed bezochte bijeenkomst werd ook de MVO beleidsagenda ‘Kiezen voor kansen’ gepresenteerd. Deze beleidsagenda is door adviesbureau DHV opgesteld. De tuinbranche is doordrongen van het grote belang van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en heeft MVO tot één van haar belangrijkste speerpunten gemaakt. Een werkgroep bestaand uit leveranciers en retailers, hebben de MVO doelen neergezet en getoetst tijdens een ledenbijeenkomst van Tuinbranche Nederland.

De resultaten zijn opgenomen in de beleidsagenda waarin de visie, de verantwoordelijkheid én de doelen helder staan verwoord. W. Lageweg complimenteerde de branche met “het schoolvoorbeeld van het proces waarbij ketenpartners, kenniscentra en ondernemers samenwerken”.

Concrete doelen

De zes geformuleerde doelen in de beleidsagenda zijn gebaseerd op de 4 P’s van People, Planet, Profit en Pleasure. Deze omvatten onder meer het binnen 5 jaar integreren van MVO in de gehele bedrijfskolom en productketen, een nulmeting binnen 2 jaar bij 80% van de leden met een MVO-scorecard. Het derde doel is het verduurzamen van het assortiment door het transparant maken van de bestaande keurmerken en het ontwikkelen van vragenwijzers over levende en dode materialen. Het vierde doel is gericht op energie (80% van de leden heeft in 2009 een energiescan laten doen) en duurzaam bouwen. Tot slot behelzen doelen vijf en zes productinnovaties en transport. Volgens Lageweg zijn deze ambitieuze doelen goed realiseerbaar omdat ze aan concrete MVO acties en tijdsplanningen zijn gekoppeld.

Een kwestie van doen

In de tuinbranche zijn al fraaie voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen te geven. Een aantal ondernemers is over hun activiteiten geïnterviewd en de weerslag van deze interviews zijn gebundeld in het boek ‘Een kwestie van doen’ met een voorwoord van Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het boekwerk is overhandigd aan F. von Meijenfeldt, Hoofd Cluster Duurzame Ontwikkeling van het Ministerie van Economische Zaken. In zijn dankwoord juichte hij samenwerking toe en benadrukte dat MVO gaat over keuzes maken en over het grijpen van kansen in deze tijd van schaarste.

Ondernemen is rugby

Ruud Koornstra, succesvol duurzaam ondernemer en oprichter van Trendris B.V. besloot de middag met een inspirerend verhaal over de wijze waarop duurzaam niet minder maar meer kan zijn. Koornstra legde uit dat duurzaam ondernemen anders denken is, maar niet moeilijker. Technologische ontwikkeling vormt al lang geen obstakel meer en een ketenbenadering zonder ‘verliezers’ biedt onbegrensde mogelijkheden. Koornstra maakt daarbij graag de vergelijking met rugby, een spel zonder hooligans, waar respect de kern van het spel is en beide partijen en de scheidsrechter van elkaars spel genieten. Kortom, duurzaam ondernemen is als rugby en Tuinbranche Nederland kiest hiervoor.