Bedrijven die deelnemen aan het Convenant Verantwoord Goud zijn transparanter geworden over hun toeleveringsketen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Voor het eerst hebben alle bedrijven gerapporteerd over hun activiteiten. Een significant deel van de bedrijven heeft bovendien bekendgemaakt bij welke raffinaderijen goud wordt ingekocht.

Vooruitgang

In de jaarrapportage van het convenant is voor het eerst per bedrijf verslag gedaan van de voortgang. Uit de beoordeling van de rapportages blijkt dat de meeste bedrijven in het vierde jaar stappen hebben gezet op het gebied van gepaste zorgvuldigheid. Daarnaast is vanuit de verschillende brancheverenigingen actie ondernomen om leden te stimuleren een Code of Conduct te ondertekenen, zodat ook kleinere juweliers en goudsmeden bijdragen aan het verbeteren van hun keten. Binnen de sieradensector raken steeds meer bedrijven overtuigd van het belang van internationaal MVO. In het vierde jaar zijn twee nieuwe bedrijven aangesloten.

Ondanks de vooruitgang is er ook verbetering mogelijk. Zo maken deelnemende bedrijven op dit moment nog weinig gebruik van de geboden ondersteuning vanuit het convenant en is hun inzet en structurele bijdrage tijdens werkgroepen beperkt. Voor het vijfde en tevens laatste jaar is daarom afgesproken om niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de rapportages verder te verbeteren door meer in te zetten op individuele begeleiding van bedrijven.

In gesprek met leveranciers

Vorig jaar zijn drie nieuwe taakgroepen opgericht om mensenrechten in de goudketen te verbeteren. Ook binnen deze taakgroepen werd vooruitgang geboekt. Zo rapporteert een deel van de bedrijven inmiddels over de goudsmelterijen en -raffinaderijen waar goud wordt ingekocht. Het afgelopen jaar werden tien raffinaderijen die regelmatig aan Nederlandse bedrijven leveren onderzocht. Komend jaar gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties samen in gesprek met vijf van deze raffinaderijen. Hierbij staan de herkomst van het goud, de omstandigheden tijdens de winning en de mogelijke samenwerking met kleinschalige goudmijnbouw centraal.

Goud uit kleinschalige mijnbouw naar Nederland halen blijkt erg complex. Een tweede nieuw opgerichte taakgroep heeft daarom als doel om te onderzoeken hoe goud uit kleinschalige mijnbouwprojecten op de Nederlandse markt kan worden gebracht. Door middel van een intentieverklaring kunnen bedrijven hun leveranciers overtuigen om samen te werken met kleine mijnbouwers. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een gezamenlijk project in Oost-Afrika. Een derde taakgroep onderzoekt hoe de recycleketen van elektronica kan worden verbeterd.

Giuseppe van der Helm, Voorzitter Convenant Verantwoord Goud: “Ik ben trots dat alle bedrijven in het vierde jaar gerapporteerd hebben over hun gepaste zorgvuldigheid. Ook in het vijfde jaar van het convenant willen we samen met alle ondertekenaars stappen zetten om het laatste jaar succesvol af te ronden. Hierbij spelen de taakgroepen een belangrijke rol. We rekenen op de gezamenlijke inzet van alle partijen om het convenant met een positieve bijdrage aan mensenrechten en milieuaspecten in de goudketen af te sluiten.”

Afronding convenant

In 2022 eindigt de looptijd van het Convenant Verantwoord Goud. Komend jaar worden de mogelijkheden voor vervolgprojecten van het convenant onderzocht. Doel is om de behaalde resultaten binnen de goudsector op het gebied van mensenrechten en milieu ook in de toekomst te borgen.