De deskundigen die voor het onderzoek zijn geraadpleegd, onderkennen het stimulerende effect van bestaande duurzaamheidsindices op het MVO-beleid van ondernemingen. Zij constateren echter dat de marktvraag voor een duurzame beursindex beperkt is. De belangrijkste reden daarvoor is dat de grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, weinig stimulans ervaren MVO-criteria te laten meewegen in hun beleggingsbeleid. Er zijn bovendien al Europees georiënteerde indices voor duurzaam beleggen (bijvoorbeeld DJSI en FTSE4Good) waar grote beleggers gebruik van (kunnen) maken. Een nieuwe Nederlandse index zou hier te weinig aan toevoegen.
Kleinere beleggers die duurzaam willen beleggen, zouden meer hebben aan een benchmark waarin ook kleinere en niet beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Met zo’n benchmark kunnen zij de prestaties vergelijken van Nederlandse bedrijven op duurzaamheidsgebied.

Om het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te stimuleren, verwachten de geconsulteerde deskundigen meer van andere instrumenten. Zo doen ondernemingen de laatste jaren steeds meer aan duurzaamheidverslaglegging .
Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zijn de laatste jaren steeds meer geneigd transparantie aan te brengen in hun beleggingsbeleid op het terrein van sociale en milieuthemaÃ??s. Verwacht wordt dat de eisen die in het kader van goed ondernemingsbestuur aan dit soort organisaties worden gesteld dit zal versterken.

Deze transparantie zou bevorderd kunnen worden door regelgeving op dit terrein. In veel Europese landen is zulke regelgeving er al. Een voorbeeld hiervan is de Britse Pension Disclosure Act die pensioenfondsen ertoe verplicht verslag uit te brengen over hun beleggingsbeleid.
Dit soort maatregelen zou de dialoog tussen institutionele beleggers en ondernemingen op MVO- thema’s (engagement) verder stimuleren. De laatste jaren zijn verschillende beleggers al zo’n dialoog begonnen en de verwachting is dat deze trend verder doorzet.

Het rapport bevat naast bovenstaande conclusies uitgebreide informatie over:
Ã?? functies van een duurzame index;
Ã?? bestaande duurzame beursindices (onder andere DJSI, FTSE4Good Europe, Ethibel World/Europe Index, ASN Trouw Index) en de daarin opgenomen Nederlandse bedrijven;
Ã?? prestaties duurzame ten opzichte van traditionele indices (zijn ongeveer gelijk);
Ã?? trends in duurzaam beleggen;
Ã?? resultaten van de consultatie onder deskundigen en de daarover georganiseerde Ronde Tafelbijeenkomst met stakeholders.