TenneT start een pilot om de biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee te verbeteren. In samenwerking met offshore specialist Van Oord worden verschillende steensoorten gestort bij kabelkruisingen om te onderzoeken welke toepassing de biodiversiteit stimuleert. Het gaat in totaal om twaalf plekken waar de recent gelegde zeekabel voor de aansluiting van toekomstige windparken bestaande olie- en gasleidingen in de Noordzee kruisen. TenneT wil bij alle Net op zee projecten natuurversterkende maatregelen toepassen en monitoren. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt TenneT om te zien welke maatregelen de biodiversiteit verbeteren.

Hollandse Kust (zuid) als proeftuin

In de Noordzee werkt TenneT aan de hoogspanningsverbinding van het windgebied Hollandse Kust (zuid). Via twee toekomstige transformatorplatformen (Alpha en Beta) worden in totaal vier 220 kV kabels gelegd naar de Maasvlakte. De afgelopen periode zijn de eerste twee zeekabels aangelegd. Daar waar de kabels een bestaande olie- en gasleiding kruisen, komen de kabels boven de zeebodem uit. Op die plaatsen wordt een granieten toplaag op de kabel gestort om de kabel te beschermen. Saskia Jaarsma, head offshore developments en Large Projects Offshore bij TenneT: “TenneT start een pilot door in nauw overleg met Van Oord, op een drietal kabelkruisingen de granieten toplaag te vervangen door een kalkhoudende steen, afkomstig uit een marmergroeve. In totaal worden er op drie van de zes kruisingen de kalkhoudende steentjes aangebracht. Zo kunnen we vergelijken wat het verschil is in het soort zeeleven dat op deze kruisingen ontstaat ten opzichte van de kruisingen waar we de kalkhoudende steentjes niet storten.

Nestelplaatsen

Op 14 oktober zijn de stenen aan boord geladen van Van Oords’ steenstortschip Bravenes in Vlissingen. Deze worden in de komende weken op de kabelkruisingen aangebracht. “Onze verwachting is dat de meer kalkhoudende steen ervoor zorgt dat diverse soorten bodemdieren zich eenvoudiger nestelen en dat er op deze locaties ander leefgebied ontstaat. Door de jaren heen kunnen er op deze plekken in de Noordzee ‘kunstmatige riffen’   ontstaan waar planten en diertjes zich vestigen”, aldus Jaarsma. In 2021 legt Van Oord de tweede verbinding aan voor Hollandse Kust (zuid) Beta. Bij deze verbinding worden opnieuw zes kabelkruisingen gedaan. Jaarsma: “Voorafgaand aan die installatie wil TenneT onderzoeken of het haalbaar is de beschermende granieten toplaag volledig weg te laten. Daardoor ontstaan er grotere holtes tussen de stenen waarmee nestelen voor het zeeleven nog aantrekkelijker kan zijn.

Net op zee en ambitie natuurversterking

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2030 9,6 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee te realiseren. TenneT is als landelijk netbeheerder verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbindingen voor de windparken op zee (Net op zee). In elk windgebied realiseert TenneT één of meerder platformen (‘stopcontacten’ op zee) en legt de offshore kabelverbinding met het landelijke hoogspanningsnet aan. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta dit jaar is de eerste 1,4 GW gerealiseerd. Op dit moment werkt TenneT aan de aanleg van de verbinding voor Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta. TenneT heeft de ambitie om bij alle Net op zee projecten natuurversterkende maatregelen toe te passen voor het behoud en de versterking van een gezonde zee.