In zijn essay in het FD van 22 oktober schreef Carsten Lotz dat het bedrijfsleven niet op aarde is om het goede te doen. Daar valt veel op af te dingen, zo viel ook te lezen in de reacties in het FD van afgelopen vrijdag. Bedrijven kunnen wel degelijk bijdragen aan meer duurzaamheid, betere sociale verhoudingen, meer rechtvaardigheid. Maar het gaat om meer dan die eigen intrinsieke keuze: de maatschappij (in de vorm van de overheid) stelt ook dwingender eisen.

De stevigste wind waait de komende jaren onmiskenbaar uit Brussel. De Europese Commissie komt met twee vergaande voorstellen over maatschappelijke en duurzaamheidsverantwoording door bedrijven: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Bedrijven zijn hierin verplicht om gedetailleerde rapportages te maken over duurzaamheid, sociaal beleid en goed bestuur. Dit in relatie tot hun strategie, bedrijfsmodel en productieketen. Op basis van de CSDDD kunnen bedrijven gedwongen worden om maatregelen te nemen. Laat duidelijk zijn, zo is ook de boodschap vanuit Brussel, dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is voor het bedrijfsleven. ‘Purpose’ is geen ‘nice to have’ meer, maar wordt een dwingende verplichting.

Natuurlijk zullen sommige bedrijven of bedrijfstakken proberen dit proces te vertragen, met de regeldruk als argument. Maar dat maakt bij de EC en het Europees Parlement weinig indruk meer. Integendeel, de koers is juist om Europa als geheel te versterken. Daarin staan duurzaamheid, sociale inclusie en mensenrechten centraal. Dat remt noch de welvaartsgroei noch de economische positie van het Europese bedrijfsleven. Daarvoor is de krachtige interne Europese markt inmiddels te ver ontwikkeld. Ook andere landen en bedrijven buiten Europa richten zich steeds meer naar de Europese normen en hoge standaarden.

Daarom is het goed én slim om om als bedrijf alvast zelf de volgende stap te zetten. De nieuwe CSRD richtlijnen gelden al in 2024. De keuze voor meer ‘purpose’ van  een Europees bedrijf is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor de langetermijnpositie van het bedrijf zelf.

Sybrig van Keep en Pieter Idenburg zijn managing partner en senior adviseur (Issuemakers), Lydia Shotton is associate consultant (APCO Worldwide Brussel).

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het FD en met toestemming van de auteur in onbewerkte vorm overgenomen.