Bevordering van duurzame groei vraagt in de beleidsagenda van een volgend kabinet aandacht voor zowel investeringen als hervormingen. De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft potentiële beleidsmaatregelen verkend. Deze Studiegroep is ingesteld naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers om advies uit te brengen ten behoeve van een volgend kabinet.

Het eindrapport van de Studiegroep Duurzame Groei heeft een brede reikwijdte. Van arbeidsmarkt tot fiscaliteit, van energievoorziening tot wetenschap en innovatie, van onderwijs tot circulaire economie. De Studiegroep onderstreept op verschillende terreinen de noodzaak van verdere stappen. Zo komen noodzakelijke veranderingen, zoals de transitie naar een duurzame economie, zonder handelen van de overheid niet tot stand. In de economie is bovendien nog altijd sprake van onevenwichtigheden, die alleen door wijzigingen in beleid kunnen worden verlicht.

Op de verschillende terreinen die in het eindrapport aan de orde komen, wordt echter geen blauwdruk voorgelegd. Beleidskeuzes zijn immers afhankelijk van de doelen die de politiek zich op de verschillende terreinen stelt. De Studiegroep schetst in haar rapport hoe economisch beleid kan bijdragen aan een betere toerusting voor verandering met voorstellen voor gerichte hervormingen en investeringen. Er is in kaart gebracht welke stappen kunnen worden gezet richting een duurzame economie. Het eindrapport schetst voorts hoe de nog altijd aanzienlijke onevenwichtigheden in de economie kunnen worden verminderd. Ten slotte wordt op verschillende terreinen in kaart gebracht welke bijdrage het economisch beleid kan leveren aan de vernieuwing die voor duurzame groei zo noodzakelijk is.

De Studiegroep Duurzame Groei bestaat uit Maarten Camps (voorzitter, ministerie van Economische Zaken) en vertegenwoordigers van CPB, DNB en de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Download ‘Advies Studiegroep Duurzame Groei’ (pdf)

Advies met een brede reikwijdte

Het eindrapport van de Studiegroep Duurzame Groei heeft een brede reikwijdte. Van arbeidsmarkt tot fiscaliteit, van energievoorziening tot wetenschap en innovatie, van onderwijs tot circulaire economie. Op de verschillende terreinen die in het eindrapport aan de orde komen, wordt geen blauwdruk voorgelegd. Beleidskeuzes zijn immers afhankelijk van de doelen die de politiek zich op de verschillende terreinen stelt.

Werkgroeprapporten

Ten behoeve van het rapport van de studiegroep zijn 11 thematische werkgroepen ingesteld waarvan de bevindingen als input zijn gebruikt voor het rapport van de Studiegroep. Deze werkgroeprapporten bevatten een breder palet aan denkbare beleidsmaatregelen. Ook dit bredere palet kan, in de aanloop naar een volgend kabinet, interessant zijn voor politieke partijen. De werkgroeprapporten zijn daarom als achtergronddocumenten met de publicatie van dit rapport digitaal beschikbaar gemaakt.

 

greengrow