Staatsecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat heeft met instemming gereageerd op het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat. Volgens hem zijn aanvullende maatregelen nodig om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken. Het Actieplan is in zijn ogen heel concreet over de mogelijkheden en biedt duidelijke aanknopingspunten om die ambitie te behalen. Op 6 september overhandigde Jos Keurentjes namens  het Transitieteam Kunststoffen, de NRK en alle deelnemende bedrijven, online het Actieplan aan de bewindsman van D66.

Als vervolg op het Grondstoffenakkoord zijn in 2018 vijf Transitieagenda’s opgesteld om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. De Transitieagenda kunststoffen komt nu met een actieplan. Van Weyenberg: “Ik zie de uitdagende ambitie in het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair 2050’: een halvering van het grondstoffengebruik in 2030. Voor kunststoffen betekent dit de inzet van 1 miljard kilo gerecyclede plastics in 2030. Dat zijn 26.000 volle vrachtwagens. Ik vind dat we aan de bak moeten. Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn dat we kunststof recyclaat toepassen in onze producten. De circulaire economie moet uiteindelijk een economisch draaiend model worden.”

Bevorderen van de vraag

In het Actieplan Toepassen Kunststofrecyclaat formuleren alle partijen uit de keten vijftien noodzakelijke acties om dit proces te versnellen. Volgens de betrokkenen heeft het bevorderen van de vraag naar kunststofrecyclaat de hoogste prioriteit. Daarnaast moeten ook het aanbod, de ketensamenwerking, de marktvoorwaarden en economische prikkels versterkt worden. “Het Actieplan is heel concreet over de mogelijkheden”, aldus de Staatsecretaris. ”Zo worden veel oplossingen voorgesteld in de bouw-, infrastructuur- en verpakkingsindustrie, als grootste gebruikers van kunststof. Ik ben het eens dat we aanvullende overheidsmaatregelen nodig hebben om de ambitie te halen. Veel voorgestelde acties zijn bestaand beleid. Waar mogelijk zet ik me daar de komende periode nog voor in. Daarnaast ga ik verder op de voet van mijn voorganger, zoals het Nederlandse Plastic Pact waarin we streven naar 35% gerecycled kunststof. Het Actieplan biedt duidelijke aanknopingspunten. Een mooi plan!”

Actieplan gepubliceerd

Met de overhandiging is het definitieve Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat nu openbaar. Het plan is in opdracht van het Transitieteam Kunststoffen opgesteld door Partners for Innovation in samenwerking met NRK, Polymer Science Park en het trekkersteam. Daarnaast hebben bedrijven uit de kunststofketen, ngo’s, kennisinstellingen en overheden hun inbreng geleverd.