Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het rapport ‘Staat van Landbouw en Voedsel’ opgesteld. Doel van het onderzoek is om een breed overzicht te geven van de Nederlandse agrosector. De onderzoekers geven op basis van data- en literatuuronderzoek informatie over onder meer economische indicatoren als toegevoegde waarde en werkgelegenheid, de ketenstructuur van verschillende producten, buitenlandse handel, verkoopkanalen en consumptie van voeding, structuurkenmerken van bedrijven in de gehele agroketen, inkomensontwikkelingen, bedrijvendynamiek in de keten, innovatie, de milieu-impact van landbouwproductie, evenals de bijdrage van de landbouw aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Consumptie, duurzaamheid en verspilling van voedsel

Supermarkten zijn het belangrijkste verkoopkanaal van voedsel. In 2019 werd ongeveer 53% van de 65 miljard uitgaven aan voedsel in supermarkten besteed. In de foodservice, zoals horeca en broodjeszaken besteedden we ongeveer 32% van onze bestedingen aan voedsel. De coronapandemie zorgde ervoor dat we meer online en in de detailhandel besteedden aan voedsel. Van de uitgaven aan voedsel was 16% voor voedsel met duurzaamheidskeurmerken. Het Beter Leven Keurmerk was koploper, gevolgd door Biologisch en UTZ Certified.

Verspillen doen we nog veel. In 2018 gooiden we per hoofd van de bevolking tussen de 94 en 149 kilo voedsel weg. Er zijn sinds dat jaar verschillende stappen gezet om voedselverspilling tegen te gaan. Hier zijn nog geen goede cijfers over. Twaalf jaar marktontwikkeling voor dierenwelzijn laat zien dat er een beweging gemaakt is richting diervriendelijkere producten in de supermarkt. De vraag van de Nederlandse consument is maar beperkt aanjager geweest voor een beter dierenwelzijn.

Innovatie, biologisch of niet?

In 2020 zijn er in Nederland 2.019 biologische land- en tuinbouwbedrijven. Dat is een stijging met 3% in vergelijking met het jaar daarvoor. Meer dan 42% van de boerenbedrijven, 22.000 in totaal, hebben in 2020 verbredingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld een kaasmakerij, een winkel erbij of doen aan agrarisch natuurbeheer. Meer dan 30% van de bedrijven met tien of meer werkzame personen houdt zich tussen 2016 en 2018 bezig met een of andere vorm van innovatie. In 2019 ging meer dan een miljard euro in de agro business naar research en development (R&D).

Duurzaamheid en milieu

De landbouwsector heeft sinds midden jaren negentig veel bereikt op het gebied van duurzaamheid. De meeste stappen zijn gemaakt in het eerste decennium van de 21e eeuw. De uitstoot van broeikasgas is in de land- en tuinbouw sinds 1990 met 18% gedaald. Wat fijnstof betreft: in 2018 komt 18% hiervan uit de agro sector, waarbij het aandeel van de pluimveesector (62%) het grootst is.

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is in 2020 ruim 22 mln. kg lager dan het door de Europese Unie vastgestelde productieplafond. De stikstofproductie in zowel 2019 als 2020 was met bijna 490 mln. kg enkele procenten lager dan het EU-productieplafond. De emissie van ammoniak is in 2019 met 5% verminderd ten opzichte van het jaar daarvoor en bedroeg bijna 106 miljoen kilo. Om het gewenste behoud van agrarische biodiversiteit te realiseren is een brede aanpak noodzakelijk. Met een passend verdienmodel kunnen economie en natuurinclusiviteit, inclusief agrarisch natuurbeheer, elkaar versterken. Natuur inclusieve landbouw is op die manier van groot belang voor de toekomst van de landbouw.