De ACC Award (Accountancy Award) is een door de VMA in samenwerking met het NIVRA ingestelde onafhankelijke prijs. Dit jaar is de prijs voor de achtste maal uitgereikt. Eerdere winnaars waren: DSM (1995), Dow Benelux (1996), Hoogovens (1997), NAM (1998), ING Groep (1999) en KLM (2000 en 2001).

Jury-oordeel met betrekking tot de winnaars van de ACC Award 2002
De jury heeft in de categorie beste milieuverslag gekozen voor het jaarverslag (gecombineerd financieel en milieuverslag) van SNB. SNB is er als MKB-onderneming in geslaagd een verslag op te stellen dat een hoge kwaliteit heeft qua lay-out, omvang en leesbaarheid. In het SNB-verslag wordt op een duidelijke manier over de milieuaspecten van de bedrijfsvoering gecommuniceerd.

De prijs voor het beste maatschappelijk verslag is toegekend aan Shell International BV omdat het een gedegen verslag betreft waarbij de business principles op een goede manier vertaald zijn in het verslag. Shell durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen, doet aan -dilemmasharing’ en is niet terughoudend in het verschaffen van informatie. Ook worden de rapportagegrondslagen nader toegelicht in het verslag.

Algemene opmerkingen jury met betrekking tot de inzendingen ACC Award
De jury ziet weinig vernieuwingen in de milieuverslagen en constateert dat de aanbevelingen uit het voorgaande juryrapport nauwelijks navolging hebben gekregen. De diversiteit in de opzet van de verslagen is nog steeds opmerkelijk groot. Sommige verslagen bevatten steeds meer pagina’s, illustraties en foto’s. Deze ruime opzet van de verslagen komt de toegankelijkheid niet ten goede.

Wat de inhoud en structuur van de verslagen betreft valt er nog veel te winnen. De vertaling van business principles naar beleid, de doorvertaling van beleid naar gekwantificeerde doelstelingen, de vergelijking van de doelstellingen met de resultaten en de evaluatie van de verschillen zijn zaken die nog steeds onvoldoende aandacht krijgen.
Er wordt nog te weinig informatie opgenomen over milieu-effecten in de gehele keten
(van -the cradle to the grave’) en ook de aandacht voor milieukosten, milieu-investeringen en de koppeling met het financieel verslag is nog minimaal.

Opvallend is echter dat een aantal bedrijven ervoor heeft gekozen om naast de milieu-aspecten ook over de andere aspecten van de bedrijfsvoering te rapporteren. Dit betekent overigens niet dat men is overgestapt naar een volledig maatschappelijk verslag. Over de dialoog met de stakeholders wordt in zowel de milieu- als de maatschappelijke verslagen weinig informatie opgenomen.

Europese prijs
De winnende verslagen van SNB en Shell International BV worden genomineerd voor de European Sustainability Reporting Awards (ESRA) in respectievelijk de categorie MKB-milieuverslag, respectievelijk de categorie maatschappelijk verslag. Deze Europese verslaggevingsprijs is in 1996 ingesteld op initiatief van Engeland, Denemarken en Nederland.