Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de SER committeren zich aan de Verklaring IMVO en hebben aangegeven deze nadrukkelijk onder de aandacht van de leden te brengen. De verklaring geeft aan wat van bedrijven kan en mag worden verwacht. De richtlijnen en aanbevelingen van de ILO, OECD en de internationale Kamer van Koophandel (ICC) vormen de basis.

Het gaat nu vooral om de nadere invulling en toepassing hiervan in de praktijk van het internationaal ondernemen, waardoor ook good practices worden bevorderd, zoals bijvoorbeeld betere arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers. Aan bedrijven wordt gevraagd hierover in hun jaarverslag of in een afzonderlijk verslag te rapporteren. De SER heeft de Raad van de Jaarverslaggeving gevraagd aanbevelingen op te stellen hoe bedrijven dit het beste kunnen doen.

De verklaring vloeit voort uit het advies Duurzame Globalisering: een wereld te winnen dat de SER eerder dit jaar heeft uitgebracht, en De winst van waarden, een advies uit 2000. Rinnooy Kan benadrukte in zijn toelichting dat deze verklaring betekent dat bedrijven zich veel bewuster moeten zijn van de sociale en ecologische productieomstandigheden bij hun toeleveranciers in risicovolle landen. Waar ze knelpunten signaleren, moeten ze al het mogelijke doen om verbeteringen te initiëren, aldus Rinnooy Kan.

Volgens Staatssecretaris Heemskerk biedt de verklaring bedrijven een praktische handleiding om met verantwoord ketenbeheer aan de slag te gaan. “Het Nederlandse bedrijfsleven loopt hiermee voorop. Met deze afspraken in de hand kunnen Nederlandse bedrijven verdere praktische invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zei Heemskerk vanochtend.

Voortgangsrapportages en evaluatie
Een speciale SER-commissie – onder voorzitterschap van Rinnooy Kan – gaat vanaf 2009 op basis van de verslagen van bedrijven een jaarlijkse voortgangsrapportage opstellen. Hierin wordt het aantal bedrijven vermeld dat verslag doet, de inhoud van deze verslagen, good practices, maar ook al dan niet gesignaleerde knelpunten en problemen. De commissie komt tweemaal per jaar bijeen, voor het eerst in juni 2009. Op basis van de jaarlijkse voortgangsrapportages zal de SER de Verklaring in 2012 evalueren. In het vertrouwen dat er tussen nu en 2012 de benodigde voortgang wordt bereikt, acht de SER in ieder geval in deze periode een wetgevingsinitiatief op het terrein van verantwoord ketenbeheer niet nodig.

Meer informatie over de verklaring De verklaring bevat de richtlijnen en aanbevelingen van de ILO, de OECD, en de ICC die de SER als het normatieve kader voor internationaal maatschappelijk ondernemen ziet, alsmede een korte toelichting hierop. Daarnaast bevat de verklaring een overzicht van initiatieven op het terrein van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenbeheer. De verklaring is te lezen op www.ser.nl. Bedrijven en brancheorganisaties kunnen op deze website ook alle internationale en nationale initiatieven over ketenbeheer vinden.

Download de SER-verklaring via de link (pdf)