Nederlandse bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Ruim twee derde van de bedrijven (68 procent) geeft aan dat hun inzet op het gebied van SDG’s het afgelopen jaar is toegenomen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Nationale SDG Rapportage 2023. ‘Zo blijkt uit het rapport dat de leiding van bedrijven steeds meer aandacht besteedt aan maatschappelijke impact en waren resultaten op het vlak van ESG vaker onderwerp van gesprek met stakeholders zoals financiële instellingen. Tegelijkertijd zijn we er nog niet en is een extra versnelling vereist om de SDG-doelen te behalen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

‘De rapportage laat zien dat bedrijven flinke vooruitgang boeken om de doelen voor 2030 te behalen. Hierbij lijken diverse factoren een rol te spelen. Zo zien we dat bedrijven vanwege de geopolitieke onzekerheid de afhankelijkheid van grondstoffen willen verkleinen en daarom versnellen op de circulaire economie. Ook zijn bedrijven fors meer gaan investeren in duurzame energie.’ Uit eerder onderzoek van de Rabobank blijkt dat 55 procent van de bedrijven meer is gaan investeren in verduurzaming. Ook liet een quickscan van VNO-NCW en MKB-Nederland onder industriebedrijven zien dat inmiddels 84 procent een helder en meetbaar CO2-reductiedoel heeft richting 2030.

Tal van initiatieven vergroten impact

De afgelopen jaren zijn er tal van initiatieven geweest die de maatschappelijke impact van bedrijven vergroot en een impuls geven aan (specifieke) SDG’s. ‘Zo is in samenspraak met Nederlandse internationaal opererende ondernemingen de Tax Governance Code opgesteld, die meer inzicht geeft in de belastingafdrachten van ondernemingen in hun maatschappelijke bijdrage (SDG 17). Ook geeft de ‘Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! – een initiatief van VNO-NCW – uitvoering aan projecten op inclusiviteit, circulariteit en vitaliteit en werken we samen met bedrijven die voorop lopen met SDG’s om andere bedrijven te inspireren’, aldus de ondernemersorganisaties.

Extra versnelling op de SDG’s

‘De toegenomen aandacht binnen het bedrijfsleven voor de SDGs is hard nodig voor het behalen van de SDG-doelen. Uit de CBS Monitor Brede Welvaart & SDGs 2023 – die naast de SDG rapportage op ‘verantwoordingsdag’ werd gepresenteerd – blijkt namelijk dat een extra versnelling nodig is. We zitten bijvoorbeeld nog niet op koers als het gaat om behoud van biodiversiteit, het aantal vrouwen in managementposities en nog teveel mensen ervaren discriminatie. Nederland boekt op deze onderwerpen nog onvoldoende vooruitgang in relatie tot andere Europese landen. Dat vraagt om een heldere publiek-private agenda en strategie op deze uitdagingen.’

Betere monitoring

Verder valt er volgens de ondernemersorganisaties ook winst te behalen wat betreft het meten van impact. ‘Zo blijkt dat een aanzienlijke deel van de bedrijven (76 procent) niet of zeer beperkt aan monitoring of meting van de concrete SDG-impact doet, waardoor een groot deel van alle goede initiatieven en positieve impact van bedrijven onvoldoende wordt belicht.’

Adresseren van knelpunten

Om de positieve impact van bedrijven verder te vergroten is het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland belangrijk dat er een aantal knelpunten worden opgelost. ‘Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere randvoorwaarden en een Europees gelijk speelveld. Dit kan door afspraken vast te leggen in de publiek-privaat meerjarenvisie met heldere regelgeving die hierop aansluit. Dit kan bedrijven bijvoorbeeld praktische ondersteuning bieden bij het verduurzamingsproces, via duidelijke standaarden en tools.’