Doel van dit innovatieprogramma is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een verduurzaming van de haven. Hierbij ligt de focus op geluid, emissies, ruimtegebruik en waterkwaliteit.

Door havens kosteloos zwerfafval in te laten nemen en verwerken, moet het aantal schepen dat afval overboord gooit worden verminderd. In de Amsterdamse haven wordt al energie opgewekt uit afval. Hiermee worden trams, metro’s, straatverlichting en kantoren gevoed. Voor de verwarming van kweekbaden voor tropische garnalen zet Rotterdam restwarmte in van het verbrandingproces bij de Maasvlakte.

Ook willen Eurlings en Huizinga dat de zeehavens meer gaan samenwerken. Zo kan de ruimte in de haven en de infrastructuur naar het achterland beter worden benut. Daarnaast ontwikkelen ze met de havenbeheerders een internationale lijst met schone schepen. Op basis daarvan kunnen havenbeheerders wereldwijd deze schepen financiële prikkels bieden, en zo stimuleren dat de luchtkwaliteit verbetert.

Het Rijk en de havens hebben de ambitie geformuleerd dat de Nederlandse zeehavens wereldwijd tot de top behoren in de kwaliteit van hun dienstverlening. Duurzame havenontwikkeling is daarbij een voorwaarde. Duurzaam ondernemen in de haven wordt steeds meer een positieve concurrentiefactor. Eurlings en Huizinga willen duurzame havenontwikkeling stimuleren en daarmee de concurrentiepositie van Nederlandse havens versterken. In 2006 werkten er 274.000 mensen, ook leverden deze havens een bijdrage van 6,6 procent (35,5 miljard) aan het BNP.

De Nederlandse havens hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten en zijn al actief in het stimuleren van duurzaam transport en duurzame energieproductie. Rotterdam en Amsterdam lopen wat duurzaam ruimtegebruik betreft voorop. Daarnaast neemt Rotterdam internationaal het voortouw om de uitstoot van CO2 te beperken. De maatregelen uit de beleidsbrief Duurzame Zeehavens moeten ervoor zorgen dat duurzame initiatieven in de Nederlandse zeehavens worden versterkt en de logistieke kracht van Nederland in de wereld behouden blijft.