Volgens een nieuw rapport van het VN-milieuprogramma (UNEP) kan de plasticvervuiling tegen 2040 met 80 procent zijn afgenomen als landen en bedrijven hun beleid en de markt ingrijpend veranderen met behulp van bestaande technologieën. Het rapport is uitgebracht in de aanloop naar een tweede onderhandelingsronde in Parijs over een wereldwijde overeenkomst om plasticvervuiling tegen te gaan. Het rapport schetst ook de omvang en aard van de veranderingen die nodig zijn om een einde te maken aan plasticvervuiling en een circulaire economie tot stand te brengen.

Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy is een oplossingsgerichte analyse van concrete praktijken, marktverschuivingen en beleidsmaatregelen die het denken van regeringen en het handelen van bedrijven kunnen informeren.

“De manier waarop we plastic produceren, gebruiken en weggooien vervuilt ecosystemen, creëert risico’s voor de volksgezondheid en destabiliseert het klimaat”, aldus Inger Andersen, uitvoerend directeur van UNEP. “In dit UNEP-rapport wordt een routekaart beschreven om deze risico’s drastisch te verminderen door een circulaire aanpak die plastic uit ecosystemen, uit ons lichaam en in de economie houdt. Als we dit stappenplan volgen, ook in de onderhandelingen over de overeenkomst inzake plasticvervuiling, kunnen we grote economische, sociale en ecologische winst boeken.”

Marktverschuivingen nodig voor de omslag naar circulariteit

Om de plasticvervuiling tegen 2040 wereldwijd met 80% terug te dringen, wordt in het rapport voorgesteld eerst problematische en overbodige kunststoffen te elimineren om de omvang van het probleem te beperken. Vervolgens roept het rapport op tot drie marktverschuivingen – hergebruik, recycling en heroriëntatie en diversificatie van producten:

  1. Hergebruik: Het bevorderen van hergebruikopties, waaronder hervulbare flessen, bulkautomaten, statiegeld-retourregelingen, terugnameregelingen voor verpakkingen enz. kan tegen 2040 30% van de plasticvervuiling verminderen. Om dit potentieel te realiseren, moeten regeringen helpen een sterkere business case voor herbruikbare producten op te bouwen.
  2. Recyclen: De plasticvervuiling kan tegen 2040 met nog eens 20% worden verminderd als recycling stabieler en winstgevender wordt. Het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen, het afdwingen van ontwerprichtlijnen om de recycleerbaarheid te verbeteren en andere maatregelen zouden het aandeel economisch recycleerbare kunststoffen van 21 tot 50 procent kunnen verhogen.
  3. Heroriëntatie en diversificatie: Een zorgvuldige vervanging van producten zoals plastic wikkels, zakjes en afhaalmaaltijden door producten van alternatieve materialen (zoals papier of composteerbare materialen) kan een extra daling van de plasticvervuiling met 17 procent opleveren.

Zelfs met bovenstaande maatregelen zal er tegen 2040 jaarlijks nog steeds 100 miljoen ton plastic van wegwerpproducten en producten met een korte levensduur veilig moeten worden verwerkt – samen met een aanzienlijke erfenis van bestaande plasticvervuiling. Dit kan worden aangepakt door ontwerp- en veiligheidsnormen voor de verwijdering van niet-recycleerbaar plastic afval vast te stellen en toe te passen, en door fabrikanten verantwoordelijk te stellen voor producten die onder meer microplastics afgeven.

In totaal zou de overgang naar een circulaire economie 1,27 miljard dollar aan besparingen opleveren, rekening houdend met de kosten en de inkomsten uit recycling. Nog eens 3,25 miljard dollar zou worden bespaard door vermeden externe effecten zoals gezondheid, klimaat, luchtverontreiniging, aantasting van mariene ecosystemen en proceskosten. Deze verschuiving kan tegen 2040 ook leiden tot een nettotoename van 700.000 banen, vooral in lage-inkomenslanden, waardoor de middelen van bestaan van miljoenen werknemers in een informele omgeving aanzienlijk worden verbeterd.

De investeringskosten voor de aanbevolen systeemverandering zijn aanzienlijk, maar lager dan de uitgaven zonder deze systeemverandering: 65 miljard dollar per jaar tegenover 113 miljard dollar per jaar. Een groot deel hiervan kan worden vrijgemaakt door geplande investeringen voor nieuwe productiefaciliteiten – die niet langer nodig zijn door de vermindering van de materiaalbehoeften – of een heffing op de productie van nieuw plastic te verschuiven naar de noodzakelijke circulaire infrastructuur. Maar de tijd dringt: een vertraging van vijf jaar kan leiden tot een toename van 80 miljoen ton plasticvervuiling tegen 2040.

De hoogste kosten in zowel een wegwerp- als een circulaire economie zijn operationeel. Met regelgeving om ervoor te zorgen dat kunststoffen circulair worden ontworpen, kunnen regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) deze operationele kosten voor het waarborgen van de circulariteit van het systeem dekken door producenten te verplichten de inzameling, recycling en verantwoorde verwijdering aan het einde van de levensduur van kunststofproducten te financieren.

Internationaal overeengekomen beleid kan helpen de beperkingen van nationale planning en maatregelen van het bedrijfsleven te overwinnen, een bloeiende mondiale circulaire kunststofeconomie in stand te houden, zakelijke kansen te creëren en banen te scheppen. Het kan onder meer gaan om overeengekomen criteria voor kunststofproducten die kunnen worden verboden, een grensoverschrijdende kennisbasis, regels over noodzakelijke minimale bedrijfsnormen van EPR-systemen en andere normen.

Het rapport beveelt aan dat een wereldwijd fiscaal kader deel kan uitmaken van het internationale beleid om gerecycleerde materialen op gelijke voet te laten concurreren met nieuwe materialen, schaalvoordelen voor oplossingen te creëren en controlesystemen en financieringsmechanismen in te stellen.

Cruciaal is dat beleidsmakers worden aangemoedigd om een aanpak te hanteren waarbij regelgevingsinstrumenten en beleidsmaatregelen voor acties over de gehele levenscyclus worden geïntegreerd, aangezien deze elkaar versterken in de richting van het doel om de economie te transformeren. Zo kunnen bijvoorbeeld ontwerpregels om producten economisch recycleerbaar te maken worden gecombineerd met doelstellingen om gerecycleerde inhoud op te nemen en fiscale prikkels voor recyclingbedrijven.

Het rapport gaat ook in op specifieke beleidsmaatregelen, waaronder normen voor ontwerp, veiligheid en composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen; doelstellingen voor minimale recycling; EPR-regelingen; belastingen; verboden; communicatiestrategieën; overheidsopdrachten en etikettering.