In zijn oratie gaat Jeurissen in op het begrip corporate citizenship. De term burgerschap in het algemeen omvat de verantwoordelijkheid die leden van een samenleving hebben in houding en gedrag voor de continuïteit van hun maatschappelijke orde. Naarmate bedrijven een meer prominente en sturende rol in samenlevingen hebben, wordt ook de vraag interessant hoe zij bijdragen aan de continuïteit ervan. Dat is de essentie van corporate citizenship.

In de opvatting van Jeurissen rekent de huidige beurscrisis af met de eendimensionale obsessie voor aandeelhouderswaarde, waartegen ook prof.dr. André Wierdsma in november 2001 ageerde bij zijn aanvaarding van de NS-leerstoel Organiseren en co-creëren aan Nyenrode. Volgens Jeurissen zorgt die preoccupatie ervoor dat korte termijn-reorganisaties en de daarmee gepaard gaande vernietiging van menselijk kapitaal als kennis en loyaliteit een visie op duurzame groei bemoeilijken.

De voorwaarden voor duurzame groei, bijvoorbeeld armoedebestrijding en het zorgvuldig omgaan met natuurlijke brandstoffen, liggen voor een deel ook buiten de organisatie. Bedrijven die bewust met deze elementen van de wereldsamenleving omgaan, gaan verstandig om met hun eigenbelang. Vanuit een lange termijnvisie is bedrijfsethiek zo op te vatten als het eigenbelang van iedere onderneming en kan eigenbelang een verrijking van de maatschappij vormen.

Ronald Jeurissen studeerde Theologie en Filosofie aan de Universiteit Tilburg. In 1993 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de Theologie. Jeurissen is sinds 1997 aan Universiteit Nyenrode verbonden. Hij is verder coördinator van de Werkgroep Bedrijfsethiek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en betrokken bij het Dutch Business Ethics Network. Zijn wetenschappelijke publicaties bestrijken het terrein van de theoretische bedrijfsethiek, marketing ethiek, HRM en intercultureel management.