Uit promotie-onderzoek van Conor Clune blijkt dat belangenorganisaties een prominente rol spelen als het gaat om beheer en rapportage op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De afgelopen jaren hebben belangenorganisaties de aard en inhoud van hun betrokkenheid zien groeien. Zo hebben ze geprobeerd de opkomst van institutionele MVO-kaders te beïnvloeden en hebben ze – middels directe betrokkenheid – een verhoogde nadrukweten te leggen op het kritisch bekijken van de wijze waarop organisaties MVO-kaders implementeren.

Conor Clune deed twee casestudies waarin hij kijkt naar twee invloedrijke belangenorganisaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Op 20 april promoveert Conor aan de UvA.

Dhr. C. Clune: Shaping Corporate Social Responsibility Management and Reporting through Engagement: The Role of Advocacy Organisations. Promotor is prof. dr. B.G.D. O’Dwyer. Copromotor is dr. M. Canning (University College Dublin).

Samenvatting

Belangenorganisaties hebben middels betrokkenheid op organisatorisch en institutioneel niveau van oudsher een prominente rol gespeeld in het vormgeven van beheer- en rapportagepraktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De afgelopen jaren hebben belangenorganisaties de aard en inhoud van hun betrokkenheid zien groeien door (1) te pogen de opkomst van institutionele MVO-kaders te beïnvloeden en (2) middels directe betrokkenheid een verhoogde nadruk te leggen op het kritisch bekijken van de wijze waarop organisaties MVO-kaders implementeren. Middels deze handelingen hebben belangenorganisaties getracht de adoptie van MVO management- en rapportagepraktijken te sturen met het oog op het beter afleggen van verantwoording (accountability) door organisaties voor de sociale en milieu-impact van hun economische activiteiten.

Dit proefschrift bestaat uit drie onderzoeksartikelen welke zijn gebaseerd op twee casestudies. De casestudies onderzoeken hoe twee invloedrijke belangenorganisaties hebben getracht de aard en inhoud van MVO-beheer- en rapportagemechanismen binnen organisaties in het Verenigd Koninkrijk en Nederland vorm te geven. Het toegepaste theoretisch kader in de onderzoeksartikelen is gebaseerd op de door Bourdieu geformuleerde ‘theorie van de praktijk’ (theory of practice), de begrippen ‘strategische frames’ (strategic frames) en ‘frame resonantie’ (frame resonance), en ‘institutioneel werk’ (institutional work).

Het proefschrift biedt een aantal empirische bijdragen door het verdiepen van onze kennis over de rol die belangenorganisaties spelen door hun betrokkenheid op organisatorisch en institutioneel niveau en de rol van accountancy daarin. Ook biedt het proefschrift een aantal theoretische bijdragen door de toepassing van de eerder genoemde theoretische kaders binnen de wetenschappelijke literatuur op het gebied van accountancy en organisatiekunde te bevorderen.