Zo willen woningbouwvereniging de Goede Stede en de Tomingroep uit Almere een leerwerkbedrijf opzetten. Schoolverlaters verrichten huurdersonderhoud om langs deze weg terug te keren naar het onderwijs en de arbeidsmarkt. Oost Flevoland Woondiensten en locale zorginstellingen willen aan de bewoners van Dronten een goede dienstverlening aanbieden. Dit doen zij door het aanbod van dienstverlening voor bewoners te combineren met de zorgvraag binnen de eigen woonwijk. Woningbouwvereniging Noordoostpolder wil bedrijfsruimte beschikbaar stellen aan mensen die willen starten met het aanbieden van diensten in de eigen woonwijk. Daarnaast wordt management-ondersteuning geboden en onderhouds-opdrachten verstrekt. Centrada en Impulz willen in Lelystad starten met het project Wijkgericht werken. Initiatieven van bewoners voor voorzieningen en bedrijvigheid die de leefbaarheid versterken worden uitgewerkt. Een ander project van Centrada is het project Communityshop in Lelystad-Haven. Centrada wil samen met het gezondheidscentrum een ontmoetingsplaats voor bewoners aanbieden. Hier worden buurtactiviteiten georganiseerd en mogen buurtbewoners kleine buurtgerichte ondernemingen starten. De proefprojecten kunnen worden gerealiseerd door bijdragen in de startfase door de woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, sociale werkvoorziening, vrijwilligerscentrales en regionale opleidingscentra. Uit de begroting van de projecten blijkt dat partijen zelf gemiddeld 70 % van de benodigde middelen bijeenbrengen. Voor de resterende benodigde middelen hebben Provinciale Staten een bijdrage van Fl. 500.000,– toegekend uit de Europese budgetten en Volkshuisvestings budgetten. Verwacht wordt dat over een jaar de balans kan worden opgemaakt van deze projecten. Daaruit moet blijken of de methode in de praktijk van Flevoland de gewenste effecten sorteert, welke projecten op eigen kracht verder kunnen, welke projecten bijgesteld moeten worden of in de praktijk niet haalbaar blijken. Het provinciaal bestuur vindt het belangrijk dat projecten op het gebied van leefbaarheid worden gestimuleerd. Met name projecten die uit de bevolking en maatschappelijke organisaties zelf naar voren komen. Vooral wanneer deze projecten als voorbeeld kunnen dienen om nieuwe initiatieven op eigen kracht van de grond te laten komen. Een groot aantal partijen willen hieraan een bijdrage leveren. Diverse locale partijen geven al zo’n twee jaar aan dat er een groot draagvlak is voor een of meer projecten maatschappelijk ondernemen en wonen.