Bij duurzaam ondernemen gaat het de jury niet alleen om schoner produceren, energiebesparing en afvalvermindering. Het gaat ook om de zorg voor een leefbare omgeving, goede arbeidsomstandigheden en verantwoorde bedrijfseconomische keuzes; een goede balans tussen people-planet-profit (triple P-gedachte). Verder moet voldaan worden aan geldende (milieu)wetgeving en mogen er geen klachten zijn vanuit de omgeving van het bedrijf. Het bedrijf moet als voorbeeld kunnen dienen voor andere (samenwerkende) ondernemingen.

De jury van de Flevolandse Prijs Duurzame Onderneming bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW Flevoland, de Milieufederatie, de Stichting Duurzaam Flevoland en Flevolandse overheden. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een duurzaam kunstwerk, ontworpen en gemaakt door Paula Salmela, de Flevolandse kunstenares van Finse origine.

De provincie Flevoland, de zes gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland, hebben samen hun visie op duurzaam ondernemen verwoord in de nota Duurzaam Ondernemen in Flevoland 2002-2006. Met deze nota willen ze een impuls geven aan een duurzame kwaliteit van het Flevolandse bedrijfsleven. Bedrijven die zowel financieel gezond zijn als oog hebben voor hun leefmilieu beschouwt de provincie als van het grootste belang.