In opdracht van het WODC heeft Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Universiteit Utrecht) een rechtsvergelijkend onderzoek naar de stand van het Nederlands recht in het licht van de UN Guiding Principles.  Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het onderzoeksrapport  (Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’) wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de Nederlandse wet en/of jurisprudentie een zorgplicht van Nederlandse vennootschappen ten aanzien van MVO is geregeld dan wel toegepast en in hoeverre de huidige stand van zaken wat dat betreft zich verhoudt tot de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en tot de stand van zaken in de ons omringende landen. Conform de nadruk die de laatste jaren niet alleen in Nederland maar ook op EU-niveau en in internationaal verband gelegd wordt op maatschappelijk verantwoord ondernemen in een internationale context, ligt de focus van dit onderzoek op zorgplichten van Nederlandse ondernemingen in het kader van IMVO. Het is juist in deze internationale context, waar het draait om de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteiten van in Nederland gevestigde internationaal opererende ondernemingen – of van hun buitenlandse dochtermaatschappijen of ketenpartners – op mens en milieu in gastlanden, dat de meest prangende juridische vragen bestaan rond het bestaan en de reikwijdte van zorgplichten.

Het onderzoek is op 1 december 2014 van start gegaan en op 1 december 2015 afgerond. De dataverzamelingsfase is op 1 september 2015 afgesloten. Dat betekent dat wetgeving, rechtspraak, literatuur en relevante ontwikkelingen van latere datum slechts incidenteel en waar mogelijk zijn meegenomen in dit rapport.

Download de samenvatting van het rappport (pdf)