Ondernemers zeggen kabinet steun toe bij realiseren klimaatambities

‘De urgentie van het klimaatprobleem en vooral ook het realiseren van concrete oplossingen wordt al lange tijd breed onderkend in onze ledenkring, daarom steunt VNO-NCW het kabinet bij het realiseren van de klimaatdoelen. Wel vraagt de ondernemersorganisatie aandacht voor een zestal randvoorwaardelijke uitvoeringszaken, omdat de klimaataanpak anders niet kan slagen.’ Dat schrijft voorzitter Hans de Boer gisteren in een brief aan de voorzitter van het klimaatberaad Ed Nijpels. 

Commitment aan doelen Parijs

‘Uitgaande van een goede uitvoeringsstrategie committeert het door ons vertegenwoordigde Nederlandse bedrijfsleven zich volledig aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent terug te dringen,’ aldus De Boer.

Ontbrekend hoofdstuk

Volgens de ondernemersorganisatie kan Nederland wereldwijd meer impact hebben voor het milieu als we Nederland weten uit te bouwen tot een ‘proeftuin voor nieuwe klimaatoplossingen’. Deze internationale focus en bijdrage ontbreekt nog in de huidige plannen. In de brief aan Nijpels schrijft VNO-NCW graag mee te werken aan de verdere uitwerking van dit nog ‘ontbrekende hoofdstuk’ in het klimaatakkoord. Ten aanzien van alle door de politiek gemaakte afspraken schrijven de ondernemers dat het sowieso essentieel is dat we de Nederlandse aanpak aansluiten op de nieuwe Europese plannen voor een Green Deal. ‘Een georkestreerde Europese aanpak is immers betekenisvoller dan wanneer lidstaten dingen op eigen houtje doen.’

Mkb-toets, mobiliteit en de gebouwde omgeving

In de brief vragen de ondernemers verder aandacht voor de gevolgen van alle politieke afspraken voor het mkb, de gebouwde omgeving en de mobiliteit. ‘Met name de door het kabinet toegezegde mkb-toets zal moeten uitwijzen of alle lasten voor kleine ondernemers wel te dragen zijn in de praktijk. Voor mkb’ers is het bovendien belangrijk dat ze in de wijkaanpak, net als burgers, zoveel mogelijk ontzorgd worden via een uitgewerkt ontzorgingsaanbod.’

Speelveldtoets

Op de industrie komen veel onzekerheden af met een hogere energiebelasting, onzekerheid over tijdige aanleg van nieuwe infrastructuur, een nog onuitgewerkte CO2-heffing en onzekerheid over de omvang van de noodzakelijke ondersteuning (SDE++) voor veelal nog onrendabele investeringen. Volgens VNO-NCW is het belangrijk dat het kabinet daarom snel de voorgestelde speelveldtoets doet en de aansluiting blijft houden met het Europese beleid. ‘Heffingen over uitstoot die nog onvermijdbaar is -bijvoorbeeld door het ontbreken van infrastructuur- moeten worden voorkomen en het is belangrijk dat het beleid past op de investeringscycli van bedrijven’.

Juist Nederland

De organisaties schrijven dat ze denken dat juist Nederland alles in huis heeft met haar kennis en infrastructuur en inventiviteit om een succes te maken van de energietransitie. ‘Wij willen nu vooral aan de slag en voelen ons gecommitteerd van de transitie een succes te maken.’ Lees hier de hele brief aan de Ed Nijpels.

Share Button