Interessant gegeven is dat uit de enquête blijkt dat het imago/de reputatie van de bureaus en het behoud danwel aantrekken van personeel door bureaus de belangrijkste redenen zijn om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Het is dus de maatschappelijke bewustwording die de leden van NLingenieurs aanzet tot een actief MVO-beleid.

Ongeveer 20% van de geënquêteerden stelt dat zij MVO activiteiten (ook) doet uit kostenoverwegingen. Dit is erg laag als je dit vergelijkt met de PriceWaterhouseCoopers (PWC) duurzaamheidsbarometer van november 2009. Daaruit kan worden afgeleid dat, over diverse branches genomen, bij ruim 60 % van de bedrijven MVO (mede) wordt toegepast uit kostenoverwegingen.

Energieverbruik en maatschappelijke (sociale) betrokkenheid zijn binnen onze branche de meest genoemde MVO thema’s. Waterschaarste, veiligheid en mensenrechten worden minder vaak genoemd. Deze uitkomsten stemmen overeen met de resultaten uit de PWC duurzaamheidsbarometer.

Uit de enquête komt ook duidelijk naar voren dat met name vanuit de overheid (bijna 75%), afnemers en de eigen directie druk wordt ervaren om meer aandacht te besteden aan MVO. De minste druk komt van de aandeelhouders en leveranciers. Een groot verschil met de PWC duurzaamheidsbarometer is dat daar ongeveer 50% van de geënquêteerden aangeeft druk van de overheid te ervaren. Ingenieursbureaus lijken hiermee gemiddeld genomen meer druk van de overheid te ervaren om meer aandacht te besteden aan MVO dan bij andere bedrijven/sectoren.
Een overgrote meerderheid van de geënquêteerden heeft aangegeven dat er een rol is weggelegd voor NLingenieurs ten aanzien van het bevorderen van MVO bij haar leden. De vereniging zal zich binnenkort op grond van de uitkomsten gaan beraden over mogelijke vervolgacties op de enquête. De deelnemers aan de enquête hebben inmiddels de integrale onderzoeksresultaten toegezonden gekregen.