NIVRA start Projectgroep niet-financiële informatie

In juni 2006 is een NIVRA-projectgroep Verantwoording en assurance van niet-financiële informatie (NFI) van start gegaan. Doel van de projectgroep is een omschrijving te geven van het begrip niet-financiële informatie en de rol van de accountant daarbij, met de nadruk op de assurance die de accountant bij een verantwoording van zulke informatie kan geven.

Het project houdt rekening met internationale ontwikkelingen en bestaande initiatieven op het gebied van niet-financiële informatie, zoals maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO), de nieuwe RAC richtlijn 3410 en het ontwikkelen van een auditrichtlijn voor rechtmatigheidsonderzoek (ARRO). De projectgroep richt zich in de eerste plaats op de publieke sector, maar de bevindingen zullen ook van belang zijn voor de private sector.

Aanbevelingen

Een en ander moet uitmonden in een beschrijving van (best) practices en het opstellen van aanbevelingen in de vorm van een handreiking of leidraad (in een vervolgproject wellicht uit te werken tot een richtlijn) voor het omgaan met niet-financiële informatie. De geplande doorlooptijd van het project is één jaar.

Share Button