Alle grote ondernemingen in de EU zullen gegevens openbaar moeten maken over het effect van hun activiteiten op mensen en de planeet en over de duurzaamheidsrisico’s waaraan zij blootstaan. De richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor  bedrijven (CSRD), die vandaag met 525 stemmen voor, 60 stemmen tegen en 28 onthoudingen in het Europese Parlement is aangenomen, zal bedrijven meer publieke verantwoordelijkheid geven door hen te verplichten regelmatig informatie over hun maatschappelijke en milieueffecten openbaar te maken. Dit maakt een einde aan greenwashing, versterkt de sociale markteconomie van de EU en legt de basis voor normen voor duurzaamheidsverslaglegging op mondiaal niveau.

Nieuwe EU-duurzaamheidsnormen

Deze regels verhelpen tekortkomingen in de bestaande wetgeving inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie, die als grotendeels ontoereikend en onbetrouwbaar wordt beschouwd. De CSRD introduceert meer gedetailleerde rapportagevereisten over de impact van bedrijven op het milieu, de mensenrechten en sociale normen, op basis van gemeenschappelijke criteria in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU. De Commissie zal de eerste reeks normen tegen juni 2023 vaststellen.

Om ervoor te zorgen dat bedrijven betrouwbare informatie verstrekken, zullen zij worden onderworpen aan onafhankelijke audits en certificering. Financiële en duurzaamheidsrapportage zullen op gelijke voet staan en beleggers zullen over vergelijkbare en betrouwbare gegevens beschikken. Ook de digitale toegang tot duurzaamheidsinformatie moet worden gewaarborgd.

Uitbreiding van het toepassingsgebied

De nieuwe EU-vereisten inzake duurzaamheidsverslaglegging zullen gelden voor alle grote ondernemingen, ongeacht of zij beursgenoteerd zijn of niet. Ook niet-EU-bedrijven met substantiële activiteiten in de EU (met een omzet van meer dan 150 miljoen euro in de EU) zullen moeten voldoen. Ook beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen zullen onder de richtlijn vallen, maar zij krijgen meer tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen.

Voor bijna 50 000 bedrijven in de EU wordt het verzamelen en delen van duurzaamheidsinformatie de norm, vergeleken met ongeveer 11 700 bedrijven die onder de huidige regels vallen.

Tijdens het debat zei rapporteur Pascal Durand (Renew, FR): “Europa laat de wereld zien dat het wel degelijk mogelijk is om ervoor te zorgen dat financiën, in de enge zin van het woord, niet de hele wereldeconomie beheersen.”

Volgende stappen

De Raad zal het voorstel naar verwachting op 28 november aannemen, waarna het zal worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. De richtlijn zal 20 dagen na de bekendmaking in werking treden. De regels zullen van toepassing worden tussen 2024 en 2028:

  • Vanaf 1 januari 2024 voor grote ondernemingen van openbaar belang (met meer dan 500 werknemers) die al onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging vallen, met verslagen die in 2025 moeten worden ingediend;
  • vanaf 1 januari 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging vallen (met meer dan 250 werknemers en/of 40 miljoen euro omzet en/of 20 miljoen euro aan totale activa); de verslagen moeten in 2026 worden ingediend;
  • vanaf 1 januari 2026 voor beursgenoteerde mkb-bedrijven en andere ondernemingen, waarvoor de verslagen in 2027 moeten worden ingediend. Het mkb kan zich tot 2028 terugtrekken.