Enkele resultaten

Een belangrijk punt voor de Nederlandse delegatie was om het begrip `invloedssfeer van organisaties’ – bijvoorbeeld in de productieketen van bedrijven – meer te koppelen aan de daadwerkelijke activiteiten en impact. Dat is gelukt en komt ook tegemoet aan de breed gesteunde visie van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN voor Mensenrechten en Bedrijfsleven. Op het gebied van mensenrechten is de Nederlandse delegatie er in geslaagd om de tekst over de discriminatie van honderden miljoenen mensen op basis van kaste nog wat aan te vullen.

De Nederlandse delegatie heeft ten slotte succesvol gestreden voor het onderwerp dierenwelzijn. Canada wil in het kader van haar minderheden de jacht op zeehonden behouden en was daarom tegen een toevoeging over dierenwelzijn, natuurbehoud en jacht. Uiteindelijk heeft Nederland met Canada overeenstemming bereikt over de tekst over dierenwelzijn en ook andere landen kunnen overtuigen van een aantal aanvullingen in de tekst. Zo wordt erkend dat het belangrijk is om de welzijnsbehoeften en integriteit van dieren te respecteren, wrede praktijken te vermijden en te voorzien in goede zorg voor (landbouw)huisdieren. Deze aanbevelingen worden onder andere genoemd in het principe ethisch gedrag en in relatie tot de onderwerpen natuurbescherming en duurzame consumptie.

Nieuwe organisatie

De gehele ISO 26000 werkgroep wordt bij publicatie van de standaard opgeheven inclusief de IDTF (international Draft Task Force). Goed nieuws is dat een nieuwe organisatie is opgericht, genaamd de Post Publication Organization (PPO). Deze organisatie gaat de komende drie (tot vijf jaar) de promotie van ISO 26000 ondersteunen. Nederlands normcommissielid Hans Kröder is gekozen als een van de leden van deze PPO.