De recente oproep van 170 wetenschappers in Trouw om juist nu radicaal te verduurzamen, maakt veel los in de samenleving. En de roep om verduurzaming vindt weerklank. Ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten 23 april in Trouw samen met de waterschappen voor fundamentele hervormingen. Met als doel het herstel van de natuurlijke balans in het watersysteem.

Net als de drinkwaterbedrijven roepen waterschappen op om zuiniger om te gaan met water, het water langer vast te houden, het beschikbare water slimmer te verdelen en de watersystemen klimaatbestendig te maken en het landgebruik en teelten daar op aan te passen. We lopen tegen de grenzen aan van het huidige watersysteem.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: We moeten beseffen dat maatregelen in het watersysteem alleen niet voldoende zijn en dat niet altijd en overal voldoende zoetwater gegarandeerd kan worden. Er zijn keuzes nodig in het watergebruik en de ruimtelijke inrichting om toekomstige schade door droogte en watertekorten te voorkomen. Alleen via samenwerking en inzet van alle partijen kunnen we ons land weerbaar maken tegen watertekorten.

Zuinig zijn met beschikbare water

De waterschappen werken aan klimaatbestendige grond- en oppervlaktesystemen om beter bestand te zijn tegen watertekorten en droogte. Zo werken we aan het herstel van de sponswerking van de bodem om water beter vast te kunnen houden en op te kunnen slaan. In het Deltaprogramma Zoetwater werken de waterbeheerders samen met de watergebruikers aan het verbeteren van de waterbeschikbaarheid en de kans op watertekorten in een gebied. Voldoende zoetwater van goede kwaliteit kan echter niet altijd en overal gegarandeerd worden voor alle gebruikers en sectoren.

Schoonman: “Ook op veel andere terreinen lopen we tegen de grenzen aan. Kijk maar naar de stikstofproblematiek. De bomen groeien niet tot aan de hemel en we onderkennen dat we niet kunnen blijven doen wat we deden. Het creëren van een natuurlijke balans in de watersystemen draagt ook bij aan andere maatschappelijke opgaven, zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, tegengaan van bodemdaling en het versterken van de biodiversiteit. Via een gebiedsgerichte aanpak kunnen we zorgen voor een integrale, duurzame oplossing met een natuurlijk water- en bodemsysteem als basis.

> Oproep waterschappen nieuwe balans in watersysteem

> Oproep drinkwaterbedrijven nieuwe balans in watersysteem

> Manifest van 170 wetenschappers in Trouw