Voor jurering komen scripties in aanmerking die in het kalenderjaar 2000 bij een in Nederland gevestigde universiteit of een hbo-instelling zijn ingediend en goedgekeurd.
Voor beide categorieën (hbo en wo) wordt een prijs van f 2.500,- uitgeloofd. De scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Nederland.

De scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt in de maand april tijdens de voorjaarslezing van het NBN.
De prijs werd voor het eerst toegekend in 2000 voor de scriptie Islamic Banking waarmee
drs. D.R.E. van Schaik afstudeerde bij de vakgroep Financiering van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Doel

Met de scriptieprijs wil de NBN de studie stimuleren naar bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie/integratie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen.

Jury

Een jury van 4 personen, waarin zitting hebben:
Ã?? twee (bedrijfs)ethici;
Ã?? een vertegenwoordiger van een ondernemersorganisatie;
Ã?? een vertegenwoordiger van een organisatie die zich ten doel stelt maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen (Yerb, SVN)
De jury laat zich bijstaan door een bestuurscommissie, bestaande uit drie bestuursleden van het NBN.

Criteria en wegingsfactoren voor de beoordeling worden door de jury vastgesteld. Daarin zullen factoren worden meegenomen als
Ã?? grondigheid van het onderzoek
Ã?? originaliteit
Ã?? diepgang
Ã?? bedrijfsethische relevantie
Ã?? praktische waarde
Ã?? logische opbouw
De gewichten van deze factoren verschillen tussen beide categorieën. Een hbo-scriptie wordt primair beoordeeld op zijn praktische relevantie; biedt hij bovendien een bijdrage aan de theoretische discussie, dan is dat een extra kwaliteit. Een wo-scriptie wordt primair beoordeeld op zijn theoretische kwaliteit; praktische relevantie is daar een extra verdienste.

Inzending scripties

Om in aanmerking te komen voor de scriptieprijs dienen werkstukken voor 1 februari 2001 in drievoud te worden aangeleverd – met een bondige samenvatting – bij de Bestuurscommissie NBN-Rabobank Scriptieprijs, p/a Universiteit Nyenrode t.a.v. dr. R. Jeurissen, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen.

Inlichtingen bij de leden van de bestuurscommissie:

dr. R. Jeurissen,
Universiteit Nyenrode, Breukelen,
tel: 0346 291290
drs. P. de Munck Mortier,
Rabobank Nederland, Utrecht
tel: 030 2162908