Er is al enkele jaren geen voortgangsrapportage van het gehele MVO-beleid ontvangen en besproken in de Tweede Kamer. Het MVO Platform vraagt de Kamerleden daarom om bij het Kabinet navraag te doen naar de voortgang van het volledige MVO-beleid.

Geachte Kamerleden,

Op 22 juni staat een AO IMVO gepland met op de agenda ‘update over IMVO-convenanten’. Aandacht voor het convenantenbeleid is belangrijk, en als MVO Platform zullen we u later informeren over onze visie. Nu vragen we aandacht voor het feit dat het MVO-beleid in zijn geheel al lang niet in de Tweede Kamer is besproken. In 2013 verschenen twee relevante beleidsdocumenten. Sindsdien heeft de Kamer geen voortgangsinformatie over de uitvoering ervan ontvangen.

Het zou ons inziens nuttig zijn als de Kamer navraag doet naar de voortgang van alle MVO-beleid. Daarmee kan ook het convenantenbeleid meer in samenhang worden beoordeeld. Uw Kamer sprak in 2013 over de beleidsvisie MVO Loont. Het convenantenbeleid, onderdeel van deze visie, is vaak aan de orde geweest, echter niet het totale beleid. Wij wijzen op de motie Smeets uit 2011 over de implementatie van de (toen net herziene) OESO richtlijnen: “verzoekt de regering tweemaal per jaar aan de Kamer te rapporteren over de voortgang”.

Eind 2013 verscheen het Nationaal Actie Plan Bedrijfsleven en Mensenrechten (NAP). Dit werd begin 2014 door de Kamer besproken. Sindsdien is er geen update geweest. Dit is vooral zorgelijk omdat het in dit NAP ontbrak aan: concrete doelen, looptijd, budget en helderheid over monitoring en rapportage aan de Kamer.

Ook het College voor de Rechten van de Mens drong begin dit jaar aan op een voorgangsrapportage van dit NAP. iv Wij verzoeken u om navraag te doen over de voortgang van het volledige MVO-beleid en zien een overleg daarover met de Minister met veel belangstelling tegemoet.